Osobitná registrácia informačných systémov

Ktorý informačný systém podlieha osobitnej registrácii?


Osobitnej registrácii podliehajú informačné systémy, v ktorých sa spracúvajú

  • osobné údaje nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov podľa § 10 ods. 3 písm. g) zákona o ochrane osobných údajov, ak o tom rozhodne úrad,
  • osobné údaje podľa § 13 ods. 5 písm. b), c) alebo d) zákona o ochrane osobných údajov (biometrické údaje), alebo
  • aspoň jeden z osobných údajov uvedených v § 13 ods. 1 a zároveň sa predpokladá prenos týchto osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov; osobitná registrácia sa nevyžaduje v prípadoch podľa § 31 ods. 9 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Ako prihlásiť informačný systém na osobitnú registráciu?

 

Prevádzkovateľ je povinný vyplniť žiadosť o osobitnú registráciu (formulár), podpísať, opatriť pečiatkou, priložiť podklady, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie predmetného spracúvania osobných údajov a zaslať úradu písomne poštou, v podobe elektronického dokumentu podpísaného zaručeným elektronickým podpisom alebo osobne do podateľne úradu. V prípade, keď osobitnú registráciu vybavuje niekto iný ako prevádzkovateľ (napr. advokátska kancelária), v tom prípade je potrebné so žiadosťou doručiť aj splnomocnenie.

 

Je potrebné k vyplnenému formuláru priložiť ďalšie dokumenty?

 

Pri osobitnej registrácii podľa § 37 písm. a) - ochrana zákonných práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany je potrebné doložiť napríklad vnútornú smernicu, etický kódex, alebo obdobný dokument na  základe ktorých sa budú osobné údaje spracúvať a dotknuté osoby budú informované o možnosti spracúvania ich osobných údajov.

Pri osobitnej registrácii podľa § 37 písm. b) - spracúvanie osobných údajov podľa § 13 ods. 5 písm. b), c) alebo d) zákona o ochrane osobných údajov - biometrické údaje je potrebné doložiť najmä

  • popis prostredia, citlivého zariadenia alebo prevádzky
  • okruh osôb, ktorých biometrické údaje budú spracúvané v informačnom systéme
  • pôdorys priestoru, v ktorom bude umiestnené zariadenie snímajúce biometrické údaje; vyznačenie vstupov, umiestnenie zariadenia snímajúceho biometrické údaje, umiestnenie priestorov prístupných verejnosti a pod.
  • technický popis zariadenia, ktoré sníma a spracúva biometrické údaje; spôsob, akým zariadenie sníma a ďalej spracúva biometrické údaje, spôsob identifikácie biometrického údaju (jeho priradenie ku konkrétnej osobe z množiny iných údajov) a pod.
  • fotodokumentácia priestoru, ak jej vyhotovenie nevylučuje osobitný zákon

Pri osobitnej registrácii podľa § 37 písm. c) - prenos osobitnej kategórie osobných údajov do tretej krajiny je potrebné doložiť najmä zmluvu alebo obdobný dokument, na základe ktorého sa má uskutočniť prenos osobných údajov v overenom preklade do slovenského jazyka.

 

Je osobitná registrácia spoplatnená?

 

Áno, za osobitnú registráciu alebo jej zmenu sa uhrádza správny poplatok vo výške 50 eur.

 

Kedy je možné začať so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme, ktorý sa prihlasuje na osobitnú registráciu?

 

Začať spracúvať osobné údaje v informačnom systéme, ktorý podlieha osobitnej registrácii je možné až po vydaní potvrdenia o osobitnej registrácie úradom.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky