Právne akty

Informácie hýbu svetom. Ich osobitným, no o to cennejším druhom sú osobné údaje o každom z nás. Ich ochrana je zabezpečovaná vnútroštátnymi právnymi normami, medzinárodnými dohovormi a predpismi práva Európskej únie.

Slovenčina

Medzinárodný právny rámec

K stúpajúcej tendencii záujmu o problematiku ochrany osobných údajov došlo predovšetkým v druhej polovici 20. storočia. Tento nárast je spojený hlavne s peňažným tokom a s rozvojom informačných technológií a nutnosťou dátových tokov medzi spolupracujúcimi krajinami, vrátane tokov, ktoré sú uskutočňované prostredníctvom počítačových prenosov osobných údajov. Na medzinárodnom poli dlho neexistoval žiadny právny akt, ktorý by oblasť ochrany osobných údajov a vôbec osobné údaje pokrýval.

Návrh nového právneho rámca

Dňa 25. januára 2012 podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka EÚ za spravodlivosť, základné práva a občianstvo predstavila v Bruseli nový právny rámec ochrany osobných údajov, ktorého ambíciou je jednotná právna úprava tejto agendy. Tento krok predstavuje oficiálny začiatok súčasného procesu expertného skúmania a prehodnocovania predloženého návrhu nového právneho rámca, ktorého sa aktívne zúčastňuje aj úrad. Návrh novej európskej legislatívy, resp. nového právneho rámca ochrany osobných údajov predstavujú dva návrhy:

Európsky právny rámec

Na európskej úrovni je snaha o vytvorenie jednotného rámca ochrany osobných údajov a snaha o harmonizáciu právnej úpravy ochrany osobných údajov a to prostredníctvom právnych predpisov komunitárneho práva Európskej únie.


Primárne právo:
Zmluva o Európskej únii, články 6 a 39
Zmluva o fungovaní Európskej únie, článok 16
Charta základných práv Európskej únie, článok 8


Sekundárne právo:

Národný právny rámec

Právna úprava ochrany osobných údajov na národnej úrovni vychádza zo všeobecného osobnostného práva chráneného štátom, základných práv a slobôd zakotvených v Ústave Slovenskej republiky. Podľa čl. 19 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky má každý právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Podľa čl.

Plná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky