Právne akty

Informácie hýbu svetom. Ich osobitným, no o to cennejším druhom sú osobné údaje o každom z nás. Ich ochrana je zabezpečovaná vnútroštátnymi právnymi normami, medzinárodnými dohovormi a predpismi práva Európskej únie.

Slovenčina

Medzinárodný právny rámec

18.04.2014 - 09:50

K stúpajúcej tendencii záujmu o problematiku ochrany osobných údajov došlo predovšetkým v druhej polovici 20. storočia. Tento nárast je spojený hlavne s peňažným tokom a s rozvojom informačných technológií a nutnosťou dátových tokov medzi spolupracujúcimi krajinami, vrátane tokov, ktoré sú uskutočňované prostredníctvom počítačových prenosov osobných údajov. Na medzinárodnom poli dlho neexistoval žiadny právny akt, ktorý by oblasť ochrany osobných údajov a vôbec osobné údaje pokrýval.

Európsky právny rámec

18.04.2014 - 09:47

Na európskej úrovni je snaha o vytvorenie jednotného rámca ochrany osobných údajov a snaha o harmonizáciu právnej úpravy ochrany osobných údajov a to prostredníctvom právnych predpisov komunitárneho práva Európskej únie.


Primárne právo:
Zmluva o Európskej únii, články 6 a 39
Zmluva o fungovaní Európskej únie, článok 16
Charta základných práv Európskej únie, článok 8


Sekundárne právo:

Plná verzia stránky
2022 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky