Prenos do krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany

Na prenos osobných údajov, do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany je potrebné mať primeraný právny základ, ktorý je upravený v jednotlivých ustanoveniach
§ 31 ods. 2 alebo 3 zákona. Podľa § 31 ods. 2 zákona je priamym právnym základom pre prenos do tretej krajiny nezaručujúcej primeranú úroveň ochrany prijatie záruk vo forme inkorporácie štandardných zmluvných doložiek do zmluvy o cezhraničnom prenose alebo schválenie záväzných vnútropodnikových pravidiel dozorným orgánom so sídlom v členskej krajine EÚ. Okrem týchto právnych základov existujú pre tento prípad cezhraničného toku aj jednotlivé špecifické právne základy, ktoré sú vymedzené taxatívne takže ich nie je možné kombinovať. Uvedené znamená, že je možné aplikovať vždy len jeden z právnych základov ustanovených v § 31 ods. 3 zákona pre cezhraničný prenos do tretej krajiny nezaručujúcej primeranú úroveň ochrany.

Súhlas s prenosom osobných údajov do tretej krajiny nezaručujúcej primeranú úroveň ochrany sa vyžaduje iba v prípadoch, keď zmluva o prenose osobných údajov nebude obsahovať štandardné zmluvné doložky, bude s nimi v rozpore alebo ich bude obchádzať. Inak povedané, ak budú štandardné zmluvné doložky akokoľvek pozmenené alebo prispôsobené, čiže ich znenie nebude identické s ich oficiálnym znením bude potrebné požiadať úrad o súhlas s prenosom. V danom prípade je potrebné individuálne porovnanie, prehodnotenie a rozhodnutie úradu, ktorým prenos osobných údajov povolí alebo zamietne. Požiadať o súhlas s prenosom je potrebné ešte pred vykonaním samotného prenosu. Vydanie súhlasu úradom podmieňuje vykonanie prenosu a nahrádza záruky, ktoré poskytujú štandardné zmluvné doložky.

Štandardné zmluvné doložky sú súčasťou rozhodnutia Komisie z 5. februára 2010 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES alebo aj Rozhodnutie Komisie z 15. júna 2001 o štandardných zmluvných doložkách na prenos osobných údajov do tretích krajín podľa smernice 95/46/ES.

Ak prevádzkovateľ chce vykonať prenos osobných údajov svojich zamestnancov kamkoľvek do zahraničia je vždy povinný prijať primerané záruky vo forme štandardných zmluvných doložiek alebo záväzných vnútropodnikových pravidiel.

V prípade ak je potrebné požiadať úrad o súhlas s prenosom do tretej krajiny nezaručujúcej primeranú úroveň ochrany, tak je potrebné, aby žiadateľ (vývozca údajov) uviedol v žiadosti:

a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) účel prenosu osobných údajov,
c) predpokladané spracovateľské operácie v tretej krajine,
d) zoznam prenášaných osobných údajov,
e) okruh dotknutých osôb a
f) dobu uchovávania osobných údajov.


K žiadosti je ešte potrebné doložiť zmluvu o prenose osobných údajov v štátnom jazyku alebo jej úradné overený preklad do štátneho jazyka.

V súvislosti s cezhraničným prenosom osobných údajov do tretej krajiny nezaručujúcej primeranú úroveň ochrany dávame do pozornosti aj nasledovné informácie:

  • Prenos osobitnej kategórie osobných údajov je však možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
  • Počas každého prenosu osobných údajov musí byť zabezpečená ich bezpečnosť. 
Slovenčina

Prenos do USA

11.09.2017 - 11:34

Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA
 

Plná verzia stránky
2020 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky