Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii

V prípade, ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ plánuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo krajín EÚ a EHP) alebo medzinárodných organizácií musí okrem splnenia podmienky v čl. 6 ods. 1 nariadenia (príp. čl. 9 ods. 2 nariadenia) (§ 13, príp. § 16 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z.) splniť ešte dodatočné podmienky upravené v Kapitole V nariadenia (2. časť, 4. hlava zákona č. 18/2018 Z.z.). V každom prípade sa prenosy do tretích krajín a medzinárodných organizácií môžu vykonávať len v úplnom súlade s nariadením (zákonom č. 18/2018 Z.z.). Prenos by sa mal uskutočniť len vtedy, ak s výhradou ostatných ustanovení v nariadení (zákone č. 18/2018 Z.z.) prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ splnili podmienky stanovené v nariadení (zákone č. 18/2018 Z.z.) týkajúce sa prenosu osobných údajov. Nutnosť splniť tieto dodatočné podmienky vyplýva predovšetkým z toho, že v tretích krajinách platí iná právna úprava v rámci ochrany osobných údajov, ktorá nemusí zaisťovať rovnakú úroveň ochrany, ako je zabezpečená v rámci EÚ/EHP.

 

Prenosy môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

Slovenčina

Prenos do krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany

19.04.2014 - 11:18

Pokiaľ Komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti, prípadne rozhodnutie o primeranosti zrušila, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže na prenos využiť ešte tieto inštitúty:


    1. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poskytol primerané záruky a dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy a ide o kumulatívne splnenie podmienok. Následne je možné si vybrať z nižšie uvedených možností:

 

Prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany

10.04.2014 - 16:29

V zmysle ustanovenia čl. 45 nariadenia môže Komisia rozhodnúť o tom, že tretia krajina alebo jej územie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Pokiaľ Komisia vydá rozhodnutie, že v konkrétnej tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii je zaistená primeraná úroveň ochrany osobných údajov, je možné do tejto tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii prenášať osobné údaje vo voľnom režime podobnom tomu, ktorý platí pre cezhraničné spracúvanie.

 

Plná verzia stránky
2020 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky