Úrad

 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. Pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

Slovenčina

Sťažnosti

18.04.2014 - 15:08

Podávanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

 

Podanie, ktoré má mať povahu sťažnosti, musí obsahovať náležitosti podľa ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach, t.j. musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa, ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Ak sťažnosť neobsahuje náležitosti podľa § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach, úrad sťažnosť odloží.

Konanie o ochrane osobných údajov

18.04.2014 - 11:08

Ak máte podozrenie, že došlo alebo dochádza k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov, môžete úradu podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 
 
Návrh na začatie konania
 
Návrh na začatie konania možno podať

Stránky

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky