Zahraničie

Slovenčina

EURÓPSKY VÝBOR PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.06.2018 - 07:01

Európsky výbor pre ochranu osobných údajov (ang. European Data Protection Board, skratka EDPB) je nezávislý orgán Európskej únie s právnou subjektivitou, ktorý prispieva ku konzistentnému uplatňovaniu pravidiel ochrany údajov v celej Európskej únii, a podporuje spoluprácu medzi orgánmi pre ochranu osobných údajov EÚ. Vznikol podľa čl. 68 GDPR a je nástupcom Pracovnej skupiny pre ochranu údajov zriadenej podľa článku 29, známej pod skratkou WP29.

Judikatúra

25.01.2018 - 13:44
Slovenčina

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

19.04.2014 - 11:31

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) je nezávislý orgán Európskej únie pre ochranu údajov. EDPS bol zriadený nariadením č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (kapitola V). Európsky parlament a Rada vymenúvajú spoločným súhlasom EDPS a asistenta dozorného úradníka (an Assistant Supervisor).


 

Úlohy:

Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť

19.04.2014 - 11:30

Tento útvar Komisie je zodpovedný za politiku EÚ v oblasti spravodlivosti, spotrebiteľov a rodovej rovnosti. Patrí k jedným z dôležitých partnerov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na európskej úrovni. Vytvorenie tohto riaditeľstva bolo reakciou na nové možnosti zlepšenia života občanov Európskej únie, ktoré prinieslo uzatvorenie Lisabonskej zmluvy. Cieľom GR pre spravodlivosť je ponúknuť praktické riešenia cezhraničných problémov, aby občania nemali obavy pohybovať sa po EÚ a podniky mohli plne využívať potenciál jednotného trhu.

Rada Európy

19.04.2014 - 11:27

Základné informácie:

Rada Európy (po angl. Council of Europe, skratka COE) je najstaršia medzinárodná politická organizácia Európy (založená 5. mája 1949 Londýnskou zmluvou)

Sídlo: Palác Európy, Štrasburg, Francúzsko

Pracovný jazyk: anglický jazyk, francúzsky jazyk

Členské štáty: 47

 

Ochrana osobných údajov na pôde Rady Európy:

Schengenský priestor

19.04.2014 - 11:26

  • okruh noriem zameraných na vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (piata hlava tretej časti ZFEÚ)

  • 14. júna 1985 bola v Schengene podpísaná tzv. Schengenská dohoda (Benelux, Nemecko a Francúzsko), ktorej hlavný cieľ a myšlienka smerovala k odstráneniu kontrol na vnútorných hraniciach a tým k umožneniu voľného pohybu osôb, tovaru a služieb

Stránky

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky