Zahraničie

Slovenčina

EURÓPSKY VÝBOR PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Európsky výbor pre ochranu osobných údajov (ang. European Data Protection Board, skratka EDPB) je nezávislý orgán Európskej únie s právnou subjektivitou, ktorý prispieva ku konzistentnému uplatňovaniu pravidiel ochrany údajov v celej Európskej únii, a podporuje spoluprácu medzi orgánmi pre ochranu osobných údajov EÚ. Vznikol podľa čl. 68 GDPR a je nástupcom Pracovnej skupiny pre ochranu údajov zriadenej podľa článku 29, známej pod skratkou WP29.

Judikatúra

Slovenčina

Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť

Tento útvar Komisie je zodpovedný za politiku EÚ v oblasti spravodlivosti, spotrebiteľov a rodovej rovnosti. Patrí k jedným z dôležitých partnerov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na európskej úrovni. Vytvorenie tohto riaditeľstva bolo reakciou na nové možnosti zlepšenia života občanov Európskej únie, ktoré prinieslo uzatvorenie Lisabonskej zmluvy. Cieľom GR pre spravodlivosť je ponúknuť praktické riešenia cezhraničných problémov, aby občania nemali obavy pohybovať sa po EÚ a podniky mohli plne využívať potenciál jednotného trhu.

Rada Európy

 

Základné informácie:

Rada Európy (po angl. Council of Europe, skratka COE) je najstaršia medzinárodná politická organizácia Európy (založená 5. mája 1949 Londýnskou zmluvou)

Sídlo: Palác Európy (Štrasburg, Francúzsko)

Pracovný jazyk: anglický jazyk, francúzsky jazyk

Členské štáty: 47

 

 

Schengenský priestor

 

Rozsiahle informačné systémy

 

a orgány, úrady a agentúry Únie