Zákazky obstarávané podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní