Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií na základe žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Podmienky poskytovania informácii: Čo musí obsahovať žiadosť?
Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, úrad bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, úrad žiadosť odloží.


Vybavenia žiadosti.
Žiadosť o sprístupnenie informácií úrad vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže úrad predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní. Predĺženie lehoty úrad oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty.


Spôsoby vybavenia žiadosti.
Ak úrad, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti úrad bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, úrad môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

Ak úrad žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.

Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu.


Odvolanie voči rozhodnutiu o nesprístupnení informácie.
Proti rozhodnutiu úradu o nesprístupnení požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia  alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva úradu ako povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Predsedníčka úradu rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania úradu.


Zákon č. 211/2000 Z. z.
IRA – Smernica č. 5/2017
Zoznam utajovaných skutočností
Sadzobník úhrad