Aké mám práva podľa zákona o ochrane osobných údajov?

Máte právo od toho, kto jej osobné údaje spracúva, požadovať:

 1. vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ako aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,
 2. opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 3. vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia, napríklad ak:
 • ak už ich prevádzkovateľ nepotrebuje
 • ak ich prevádzkovateľ spracúva nezákonne,
 1. Obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z prípadov uvedený v čl. 18 nariadenia,
 2. Prenesenie údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak je to technicky možné, ak sa spracúvanie zakladá na:
 • súhlase, výslovnom súhlase alebo zmluve,
 • je vykonávané automatizovanými prostriedkami spracúvania,
 1. Na základe námietky  ukončenie spracúvania, napr. ak sú spracúvané osobné údaje dotknutej osoby na marketingové účely alebo z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie,
 2. Aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne ovplyvňujú.
 • právo za určitých okolností žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania. Dotknutá osoba môže vyjadriť svoje stanovisko a napadnúť takéto rozhodnutie prevádzkovateľa.

Ako mám postupovať?

Ak chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa na spoločnosť alebo organizáciu, ktorá spracúva vaše osobné údaje, označovaná aj ako prevádzkovateľ. Ak má spoločnosť/organizácia zodpovednú osobu pre ochranu údajov (ďalej ako „DPO“ z anglického data protection officer), môžete adresovať vašu žiadosť priamo DPO. Spoločnosť/organizácia musí odpovedať na vaše požiadavky bez zbytočného odkladu a najneskôr do 1 mesiaca. Ak spoločnosť/organizácia nemá v úmysle vyhovieť vašej žiadosti o uplatnenie práv, musí uviesť dôvod, prečo a v takom prípade sa môžete obrátiť na úrad a podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Spoločnosť/organizácia vás môže požiadať o poskytnutie informácií na potvrdenie vašej totožnosti (aby vaše osobné údaje neposkytla v rámci odpovede napríklad vášmu menovcovi), aby ste mohli uplatniť svoje práva (napríklad kliknutím na odkaz na overenia, zadaním používateľského mena alebo hesla).

Tieto práva platia v celej EÚ bez ohľadu na to, kde sa údaje spracúvajú a kde je spoločnosť usídlená. Tieto práva platia aj vtedy, keď kupujete tovar a služby od spoločností usídlenej mimo EÚ, ale pôsobiacu aj v EÚ.

Ak mi spoločnosť/organizácia nevyhovela?

Ak vašej žiadosti spoločnosť/organizácia nevyhovie alebo máte podozrenie, že došlo alebo dochádza k porušeniu Vašich práv či práv Vašich detí, môžete úradu podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vzor návrhu na začatie konania nájdete na stránke úradu: Vzor návrhu na začatie konania