História

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") bol zriadený 1. septembra 2002 na základe zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Úrad svojou povahou je dozorným orgánom, ktorý dohliada na dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky a právne záväzných aktov medzinárodného práva v oblasti ochrany osobných údajov fyzických osôb. Svojou činnosťou sa podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov garantovaných Ústavou Slovenskej republiky.

Zriadenie úradu ako orgánu štátnej správy bolo podmienené predovšetkým potrebou existencie inštitúcie s vyšetrovacími a intervenčnými právomocami na tomto úseku, ktorá vyplýva z právne záväzných aktov medzinárodného práva. Nemenej dôležitým atribútom zriadenia úradu je aj jeho nezávislosť od jednotlivých orgánov verejnej správy. Aby úrad mohol vykonávať svoje úlohy čo najefektívnejšie, bez nežiaducich vplyvov politických alebo iných entít, je potrebné, aby bola zabezpečená úplná nezávislosť úradu pri výkone svojej činnosti. Táto požiadavka pramení z neustále rastúceho tempa spoločenských a technologických zmien, ktoré výrazne ovplyvnili spôsob spracúvania a prenos čoraz väčšieho množstva osobných údajov ako aj prístup k nim.

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba má právo obrátiť sa na úrad v prípade nejasností vyplývajúcich z aplikácie zákonných ustanovení týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo pri podozrení z porušovania jej práv pri spracúvaní jej osobných údajov.