Predchádzajúca konzultácia prevádzkovateľa

Názov koncovej služby: Predchádzajúca konzultácia prevádzkovateľa pred zahájením spracúvania osobných údajov

Popis:

Služba "Predchádzajúca konzultácia" umožňuje podávať žiadosť o posúdenie vysokého zvyškového rizika pred začatím spracúvania osobných údajov. Povinným subjektom je prevádzkovateľ, a to v prípade, ak vykoná posúdenie vplyvu na spracúvania osobných údajov z ktorého vyplynie, že ním mienené spracúvanie osobných údajov (napríklad monitorovanie kamerovým systémom za určitých okolností) by viedlo k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutých osôb, teda pre bežných ľudí. Pri posudzovaní je prevádzkovateľ povinný prihliadať aj na tzv. blacklist spracovateľských operácií, pri ktorých mu vyplýva povinnosť vykonať posúdenie vplyvu. Služba "Predchádzajúca konzultácia" je spojená s povinným predložením náležitostí stanovených zákonom o ochrane osobných údajov alebo všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

Podmienky

Žiadosť o predchádzajúcu konzultáciu musí obsahovať:

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) meno a priezvisko štatutárneho zástupcu žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa,

c) informácie o povinnostiach prevádzkovateľa, ktoré má v súvislosti s jeho spracovateľskou činnosťou podliehajúcou predchádzajúcej konzultácii podľa odseku 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o spoločných prevádzkovateľoch a sprostredkovateľoch zapojených do spracúvania osobných údajov, najmä pri spracúvaní osobných údajov v rámci skupiny podnikov,

d) informácie o účeloch zamýšľaného spracúvania osobných údajov a prostriedkoch na jeho vykonanie,

e) informácie o opatreniach a zárukách poskytnutých na ochranu práv dotknutej osoby podľa tohto zákona,

f) kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,

g) posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa § 42 a

h) ďalšie informácie, o ktoré úrad požiada.

Spôsob podania

elektronicky - prostredníctvom elektronickej služby

listinne poštou alebo osobne doručením do podateľne úradu

Elektronické podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a zároveň pri podaní je potrebné sa autentifikovať.

Poplatky

Bez poplatkov

Výsledok

Ak sa úrad domnieva, že zamýšľané spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 bude v rozpore s týmto zákonom, najmä ak prevádzkovateľ nedostatočne identifikoval riziko alebo zmiernil riziko:

a) úrad do ôsmich týždňov od prijatia žiadosti o konzultáciu poskytne prevádzkovateľovi, prípadne aj sprostredkovateľovi, písomné poradenstvo.

b) Úrad môže s ohľadom na zložitosť zamýšľaného spracúvania osobných údajov predĺžiť lehotu podľa predchádzajúcej vety o šesť týždňov; predĺženie lehoty a dôvody predĺženia úrad písomne oznámi prevádzkovateľovi, prípadne aj sprostredkovateľovi do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o konzultáciu. Lehota na poskytnutie poradenstva neplynie, kým úrad nezíska informácie, o ktoré požiadal na účely konzultácie.

c) Úrad môže uplatniť akúkoľvek zo svojich právomocí uvedených v článku 58 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Úrad vydá po splnení podmienok definovaných v § 42 stanovisko.

Služba je poskytovaná elektronicky prostredníctvom elektronického formulára cez portál ÚPVS:

UPVS link