Práva dotknutých osôb - Schengenský priestor

EÚ vytvorila viacero európskych rozsiahlych informačných systémov a agentúr, ktorých dohľad je zdieľaný medzi národnými orgánmi na ochranu údajov a Európskym dozorným úradníkom na ochranu údajov (EDPS). EDPS a národné dozorné orgány v rámci svojich príslušných právomocí aktívne spolupracujú v zmysle svojich úloh s cieľom zabezpečiť účinný dozor nad rozsiahlymi informačnými systémami a orgánmi, úradmi a agentúrami Únie.

Národné dozorné orgány a EDPS spolupracujú s cieľom zabezpečiť koordinovaný dohľad. Na tento účel sa zástupcovia národných orgánov na ochranu údajov a EDPS pravidelne stretávajú - spravidla dvakrát ročne s cieľom diskutovať o spoločných otázkach týkajúcich sa dohľadu. V rámci svojich príslušných právomocí a v rámci svojich úloh si podľa potreby vymieňajú relevantné informácie, pomáhajú pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmajú ťažkosti súvisiace s výkladom alebo uplatňovaním aktov Únie v oblasti ochrany osobných údajov, študujú problémy spojené s vykonávaním nezávislého dozoru alebo s výkonom práv dotknutých osôb, vypracúvajú harmonizované návrhy riešení akýchkoľvek problémov a podporujú informovanosť o právach na ochranu údajov.

Colný informačný systém (CIS)

Účelom CIS je pomáhať členským štátom pri prevencii, vyšetrovaní a stíhaní závažných porušení vnútroštátnych a európskych colných a poľnohospodárskych právnych predpisov. Informácie uvedené v systéme CIS zahŕňajú osobné údaje s odkazom na zadržané, zachytené alebo skonfiškované komodity, dopravné prostriedky, podniky, osoby, tovar a hotovosť. Tieto informácie sa smú používať výlučne na účely pozorovania, oznamovania alebo vykonávania konkrétnych inšpekcií alebo na strategické či operačné analýzy týkajúce sa osôb podozrivých z porušenia colných ustanovení.

Koordinovaný dohľad sa vykonáva v rámci Spoločného dozorného orgánu pre Colný informačný systém.

Informačný systém vnútorného trhu (IMI)

IMI je bezpečný viacjazyčný online nástroj na výmenu informácií medzi orgánmi verejnej správy, ktoré sa podieľajú na vykonávaní právnych predpisov EÚ v praxi. IMI pomáha orgánom plniť si povinnosti v oblasti cezhraničnej administratívnej spolupráce vo viacerých oblastiach politiky jednotného trhu.

Koordinovaný dohľad sa vykonáva v rámci Výboru pre koordinovaný dozor.

Eurodac

Eurodac znamená Európsky systém na porovnávanie odtlačkov prstov žiadateľov o azyl. Ide o centralizovaný systém obsahujúci údaje o odtlačkoch prstov štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátneho občianstva, ktorí žiadajú o azyl v niektorom z členských štátov EÚ. Účelom je hlavne pomôcť určiť konkrétny členský štát, ktorý by mal byť zod­povedný za posúdenie danej žiadosti o azyl.

Koordinovaný dohľad sa vykonáva v rámci Pracovnej skupiny pre koordináciu dozoru nad systémom Eurodac.

Agentúra európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (EUROJUST)

Eurojust, zriadený v roku 2002, je orgán EÚ so sídlom v Haagu. Podporuje justičnú spoluprácu pri vyšetrovaní a stíhaní závažnej trestnej činnosti týkajúcej sa minimálne dvoch členských štátov. Eurojust je oprávnený: podporovať a zlepšovať koordináciu vyšetrovaní a stíhaní medzi príslušnými orgánmi rôznych členských štátov, a podporovať vykonávanie žiadostí a rozhodnutí týkajúcich sa súdnej spolupráce.

Koordinovaný dohľad sa vykonáva v rámci Výboru pre koordinovaný dozor.

Europol

Agentúra EÚ na presadzovanie práva – Europol – sídli v Haagu a v každom členskom štáte má národnú ústredňu. Cieľom Europolu je pomáhať pri prevencii a vyšetrovaní organizovanej trestnej činnosti, terorizmu a ďalších foriem závažnej trestnej činnosti, ktoré sa týkajú dvoch alebo viacerých členských štátov. Tento cieľ dosahuje prostredníctvom výmeny informácií a činnosťou informačného centra EÚ, ktoré poskytuje spravodajské analýzy a hodnotenia hrozieb.

Koordinovaný dohľad sa vykonáva v rámci Výboru pre koordinovaný dozor.

Schengenský informačný systém (SIS)

Eurojust, zriadený v roku 2002, je orgán EÚ so sídlom v Haagu. Podporuje justičnú spoluprácu pri vyšetrovaní a stíhaní závažnej trestnej činnosti týkajúcej sa minimálne dvoch členských štátov. Eurojust je oprávnený: podporovať a zlepšovať koordináciu vyšetrovaní a stíhaní medzi príslušnými orgánmi rôznych členských štátov, a podporovať vykonávanie žiadostí a rozhodnutí týkajúcich sa súdnej spolupráce.

Koordinovaný dohľad sa vykonáva v rámci Výboru pre koordinovaný dozor.

Vízový informačný systém (VIS)

VIS bol vytvorený s cieľom podporiť implementáciu spoločnej európskej vízovej politiky. VIS umožňuje schengenským štátom, aby si vymieňali údaje súvisiace so žiadateľmi o víza, prostredníctvom úplne centralizovaného systému, ktorý spája konzuláty a ambasády schengenských štátov, ktoré sú v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ, s vonkajšími hraničnými priechodmi všetkých schengenských štátov. VIS spracúva údaje o žiadostiach o krátkodobé víza na návštevu alebo tranzit cez schengenský priestor. VIS umožňuje hraničným orgánom overovať pomocou biometrických atribútov, najmä odtlačkov prstov, či je osoba, ktorá predkladá vízum, oprávneným držiteľom víz a identifikovať osoby nachádzajúce sa na schengenskom území bez žiadnych alebo falošných dokumentov.

Koordinovaný dohľad sa vykonáva v rámci Pracovnej skupiny pre koordináciu dozoru nad Vízovým informačným systémom.

Informácie uvedené na tejto webovej stránke sú najmä z: Príručky o európskom práve v oblasti ochrany údajov, 2018