Nahlasovanie zodpovednej osoby

Názov koncovej služby: Nahlasovanie zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov

Popis:

Služba umožňuje prevádzkovateľovi/sprostredkovateľovi nahlásiť zodpovednú osobu.

V zmysle čl. 37 ods. 7 Nariadenia o GDPR a § 44 ods. 8 Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zverejniť, napríklad na ich webovom sídle, kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená, a oznámiť ich úradu. Z uvedeného vyplýva, ak príde k zmene kontaktných údajov zodpovednej osoby resp. k zmene zodpovednej osoby, je povinnosťou prevádzkovateľa/sprostredkovateľa zmenu nahlásiť úradu.

Podmienky

Služba je určená pre prevádzkovateľov/sprostredkovateľov, ktorí sú v zmysle čl. 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) ako aj § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinní určiť zodpovednú osobu.

Spôsob podania

· elektronicky - prostredníctvom elektronickej služby

· listinne poštou alebo osobne doručením do podateľne Úradu na ochranu osobných údajov SR

 

Elektronické podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a zároveň pri podaní je potrebné sa autentifikovať.

Poplatky

Služba nie je spojená s povinnosťou úhrady správneho poplatku.

Výsledok

Zaevidovanie zodpovednej osoby. Kontaktné údaje zodpovedných osôb sú úradu oznamované za účelom plnenia úloh ustanovených v čl. 39 ods. 1 písm. d) a e) Nariadenia o GDPR. Prevádzkovateľ/sprostredkovateľ dostane správu o zaevidovaní zodpovednej osoby.

Služba je poskytovaná elektronicky prostredníctvom elektronického formulára cez portál ÚPVS:

UPVS link