Sme členom

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) je členom rôznych európskych a medzinárodných zoskupení a spolupracuje s viacerými partnermi. Ide najmä o Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB), Konzultatívny výbor skupiny T-PD Rady Európy alebo Global Privacy Assembly (GPA). Úrad sa aktívne zúčastňuje na práci rôznych pracovných expertných skupín, ktorých úlohou je napr. vypracovanie usmernení k uplatňovaniu všeobecného nariadenia o ochrane údajov a Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní údajov (ETS 108) a tiež aj výkon dozoru nad ochranou osobných údajov spracúvaných v rámci Schengenského acquis a pod.