Podávanie sťažností podľa zákona o sťažnostiach

Názov koncovej služby: Podávanie sťažností v zmysle zákona o sťažnostiach vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov SR

Popis:

Služba umožňuje podávať sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Ako sťažnosti eviduje a vybavuje podania, v ktorých sa fyzická alebo právnická osoba domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a súčasne poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podrobnosti o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).

Podmienky

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe sťažnosť musí obsahovať:

· meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,

· sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa,

· sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná a musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Podľa zákona o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré:

· má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva sa osoba domáha,

· poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejne správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom (napr.: Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, správny poriadok, katastrálny zákon, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o priestupkoch, atď.),

· je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (napríklad zákon o štátnej službe, Exekučný poriadok, atď.),

· smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu (napr.: správny poriadok, zákon o správe majetku štátu, atď.),

· smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu (napr.: zákon o kontrole v štátnej správe, zákon o najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, zákon o sociálnom poistení, zákon o finančnej kontrole a audite, atď...), alebo

· obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu (zákon o ochrane utajovaných skutočností).

Spôsob podania

Pri podaní sťažnosti elektronickými prostriedkami sa vyžaduje ich podpis zaručeným elektronickým podpisom. V prípade sťažnosti možno elektronický podpis nahradiť jej písomným potvrdením v lehote do piatich pracovných dní odo dňa podania. Petície a sťažnosti podané elektronickými prostriedkami bez uvedených náležitostí je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky povinný v súlade s citovanými predpismi odložiť.

Poplatky

Služba nie je spojená s povinnosťou úhrady správneho poplatku.

Výsledok

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sa Vaším podaním bude zaoberať. Ak Vaše podanie spĺňa všetky náležitosti sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, o spôsobe jeho vybavenia budete informovaní do 60 pracovných dní.

Na vybavenie sťažnosti je príslušný orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, ktorej sa predmet podania týka. Ak Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky nie je príslušný na vybavenie takéhoto podania, postúpi ho orgánu príslušnému na vybavenie a o postúpení upovedomí pisateľa.

Služba je poskytovaná elektronicky prostredníctvom elektronického formulára cez portál ÚPVS:

UPVS link