Sprístupnenie informácií

Názov koncovej služby: Sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám Úradom na ochranu osobných údajov SR

Popis:

Prostredníctvom tejto služby o slobodnom prístupe k informáciám má Úrad na ochranu osobných údajov SR povinnosť podľa Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií) sprístupniť informácie, ktoré má k dispozícií.

Podmienky

Služba je určená pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú právo na slobodný prístup k informáciám. Úrad na ochranu osobných údajov SR ako povinná osoba sprístupňuje informáciu bez preukazovania právneho alebo iného dôvodu, či záujmu.

Spôsob podania

§14 zákona o slobode informácií – ods. (1) žiadateľ môže svoju žiadosť o sprístupnenie informácie podávať rozličnými spôsobmi a to písomne listinne poštou alebo osobným doručením do podateľne Úradu na ochranu osobných údajov SR, elektronicky prostredníctvom elektronickej služby

ods. (2) podaná žiadosť musí obsahovať potrebné náležitosti zákona o slobode informácií, v prípade nesplnenia týchto záležitostí ods.(3) je žiadateľ povinný na výzvu povinnej osoby svoje podanie doplniť

Poplatky

Podrobnosti o úhrade nákladov ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydáva Ministerstvo financií SR

Výsledok

Žiadateľovi je doručená informácia o sprístupnení, alebo rozhodnutie o nesprístupnení informácie. Voči takémuto rozhodnutiu môže žiadateľ podať opravný prostriedok

Služba je poskytovaná elektronicky prostredníctvom elektronického formulára cez portál ÚPVS:

UPVS link