Akreditovanie certifikačných subjektov

Názov koncovej služby: Akreditovanie certifikačných subjektov v oblasti ochrany osobných údajov

Popis:

Služba umožňuje podávať žiadosť Úradu na ochranu osobných údajov SR o udelenie akreditácie.

Podmienky

Žiadosť o udelenie akreditácie musí obsahovať:

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) meno a priezvisko štatutárneho zástupcu žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa,

c) uvedenie predmetu kódexu správania.

Žiadateľ k žiadosti o udelenie akreditácie musí priložiť:

a) technickú a bezpečnostnú dokumentáciu nevyhnutnú pre monitorovanie kódexu správania,

b) dokumenty preukazujúce nezávislosť žiadateľa,

c) postup a spôsob vysporiadania sa s konfliktom záujmu medzi žiadateľom a subjektom podliehajúcim monitorovaniu, ktorý by mohol narušiť objektivitu monitorovania kódexu správania alebo obmedziť objektivitu monitorovania kódexu správania alebo porušiť princíp transparentnosti pre dotknutú osobu a verejnosť; konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak žiadateľ, ktorý môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh monitorovania kódexu správania, má priamy finančný záujem alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jeho nezávislosti v súvislosti s monitorovaním kódexu správania,

d) dokumenty stanovujúce kvalifikačné požiadavky vo vzťahu k monitorovaniu kódexu správania osôb žiadateľa, ktoré budú vykonávať monitorovanie,

e) pravidlá a postupy výkonu činností, najmä procesy monitorovania dodržiavania kódexu správania prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, spôsob preukázania vykonávania kódexu správania prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, spôsob preukázania súladu spracovateľských činností prevádzkovateľa a sprostredkovateľa vo vzťahu k predmetu kódexu správania, frekvenciu monitorovania súladu,

f) dokumenty preukazujúce, že pravidlá a postupy na výkon monitorovania kódexu správania sú transparentné pre dotknutú osobu a verejnosť,

g) výsledok auditu výkonu monitorovania kódexu správania,

h) potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,

i) ďalšie informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie súladu s týmto zákonom alebo osobitným predpisom a na posúdenie žiadosti o udelenie akreditácie.

Spôsob podania

elektronicky - prostredníctvom elektronickej služby, listinne poštou alebo osobne doručením do podateľne úradu.

Elektronické podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a zároveň pri podaní je potrebné sa autentifikovať.

Poplatky

Konanie o udelení akreditácie ............................................................. 7 000 eur

Výsledok

Ak úrad počas konania zistí nesúlad s týmto zákonom alebo osobitným predpisom, vyzve žiadateľa na odstránenie zisteného nesúladu v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní; počas tejto doby lehota neplynie. Na odôvodnenú žiadosť žiadateľa úrad určenú lehotu predĺži najviac o 60 dní.

Úrad konanie zastaví, ak žiadateľ neodstráni

a) nedostatky žiadosti a vzniknuté pochybnosti v určenej lehote,

b) úradom zistené nedostatky v určenej lehote.

Úrad rozhodne o udelení akreditácie do 90 dní odo dňa začatia konania.

Úrad po preskúmaní žiadosti o udelenie akreditácie a súvisiacej dokumentácie vydá rozhodnutie o udelení akreditácie, ak žiadateľ spĺňa požiadavky, má primeranú úroveň odborných znalostí vo vzťahu k predmetu kódexu správania a spĺňa kritériá a podmienky na udelenie akreditácie podľa tohto zákona.

Na základe rozhodnutia o udelení akreditácie úrad vydá monitorujúcemu subjektu osvedčenie o udelení akreditácie, ktoré obsahuje

a) identifikačné údaje úradu,

b) identifikačné údaje žiadateľa,

c) predmet akreditácie,

d) číslo osvedčenia o udelení akreditácie,

e) dátum vydania osvedčenia o udelení akreditácie,

f) odtlačok pečiatky úradu a podpis osoby oprávnenej konať v mene úradu s uvedením jej mena, priezviska a funkcie.

Osvedčenie o udelení akreditácie je verejnou listinou.

Proti rozhodnutiu o udelení akreditácie nie je prípustný rozklad.

Proti rozhodnutiu o neudelení akreditácie je prípustný rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.

Úrad zverejňuje vydané osvedčenia o udelení akreditácie na svojom webovom sídle.

UPVS link

Služba je poskytovaná v listinnej forme: formulár na stiahnutie