Metodiky EDPB

Odporúčania týkajúce sa žiadosti o schválenie a prvkov a zásad, ktoré sa nachádzajú v záväzných vnútropodnikových pravidlách pre prevádzkovateľa (článok 47 všeobecného nariadenia o ochrane údajov)Stiahnuť
(pdf, 1,75 MB)
Recommendations on the Application for Approval and on the elements and principles to be found in Controller Binding Corporate RStiahnuť
(pdf, 608,87 kB)
Guidelines on personal data breach notification under GDPRStiahnuť
(pdf, 643,78 kB)
Usmernenia k určeniu vedúceho dozorného orgánu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľaStiahnuť
(pdf, 652,85 kB)
Guidelines on identifying a controller or processor's lead supervisory authorityStiahnuť
(pdf, 403 kB)
Usmernenia týkajúce sa certifikácie ako nástroja na prenosyStiahnuť
(pdf, 1,25 MB)
Guidelines on certification as a tool for transfersStiahnuť
(pdf, 416,71 kB)
Usmernenia o praktickom uplatňovaní urovnania sporov formou zmieruStiahnuť
(pdf, 1,28 MB)
Guidelines on the practical implementation of amicable settlementsStiahnuť
(pdf, 195,6 kB)
Usmernenia o používaní technológie rozpoznávania tváre v oblasti presadzovania právaStiahnuť
(pdf, 1,86 MB)
Guidelines on the use of facial recognition technology in the area of law enforcementStiahnuť
(pdf, 739,02 kB)
Usmernenia týkajúce sa výpočtu správnych pokút v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajovStiahnuť
(pdf, 2,27 MB)
Guidelines on the calculation of administrative fines under the GDPRStiahnuť
(pdf, 783,33 kB)
Guidelines on Deceptive design patterns in social media platform interfaces how to recognise and avoid themStiahnuť
(pdf, 2 MB)
Usmernenia k uplatňovaniu článku 60 všeobecného nariadenia o ochrane údajovStiahnuť
(pdf, 2,28 MB)
Guidelines on the application of Article 60 GDPRStiahnuť
(pdf, 2,69 MB)
Usmernenia k právam dotknutých osôb – Právo na prístupStiahnuť
(pdf, 2,14 MB)
Guidelines on data subject rights - Right of accessStiahnuť
(pdf, 1,38 MB)
Usmernenia k vzájomnému pôsobeniu medzi uplatňovaním článku 3 a ustanovení týkajúcich sa medzinárodných prenosov podľa kapitolyStiahnuť
(pdf, 854,24 kB)
Guidelines on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on international transfers as per Chapter VStiahnuť
(pdf, 807,04 kB)
Usmernenia týkajúce sa kódexov správania ako nástrojov na prenosStiahnuť
(pdf, 1,39 MB)
Guidelines on Codes of Conduct as tools for transfersStiahnuť
(pdf, 846,54 kB)
Odporúčania o právnom základe pre uchovávanie údajov z kreditných kariet výlučne na účely uľahčenia ďalších online transakciíStiahnuť
(pdf, 636,99 kB)
Recommendations on the legal basis for the storage of credit card data for the sole purpose of facilitating further online transStiahnuť
(pdf, 563,22 kB)
Odporúčania týkajúce sa referenčného kritéria primeranosti podľa smernice o presadzovaní práva_v 1.1Stiahnuť
(pdf, 470,63 kB)
Recommendations on the adequacy referential under the Law Enforcement DirectiveStiahnuť
(pdf, 1 MB)
Guidelines on the application of Article 65(1)(a) GDPRStiahnuť
(pdf, 613,21 kB)
Usmernenia o virtuálnych hlasových asistentochStiahnuť
(pdf, 1,28 MB)
Guidelines on virtual voice assistantsStiahnuť
(pdf, 351,2 kB)
Usmernenia k príkladom týkajúcim sa oznámenia porušenia ochrany osobných údajovStiahnuť
(pdf, 1,71 MB)
Guidelines on examples regarding personal data breach notificationStiahnuť
(pdf, 322,77 kB)
Odporúčania o európskych základných zárukách pre opatrenia týkajúce sa s...Stiahnuť
(pdf, 396,74 kB)
Recommendations on the European Essential Guarantees for surveillance measuresStiahnuť
(pdf, 1,02 MB)
Odporúčania o opatreniach, ktoré dopĺňajú nástroje na prenos, aby sa zabezpečil súlad s úrovňou ochrany osobných údajov v EÚStiahnuť
(pdf, 1,36 MB)
Recommendations on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal dataStiahnuť
(pdf, 1,31 MB)
Usmernenia k obmedzeniam podľa článku 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajovStiahnuť
(pdf, 1,66 MB)
Guidelines on restrictions under Article 23 GDPRStiahnuť
(pdf, 1,41 MB)
Usmernenia k relevantnej a odôvodnenej námietke podľa nariadenia 2016_67...Stiahnuť
(pdf, 1,04 MB)
Guidelines on relevant and reasoned objectionunder Regulation 2016679Stiahnuť
(pdf, 166,03 kB)
Usmernenia k zacieľovaniu na používateľov sociálnych médiíStiahnuť
(pdf, 1,61 MB)
Guidelines on the targeting of social media usersStiahnuť
(pdf, 464,21 kB)
Usmernenia k pojmom prevádzkovateľ a sprostredkovateľ podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajovStiahnuť
(pdf, 2,68 MB)
Guidelines on the concepts of controller and processor in the GDPRStiahnuť
(pdf, 511,42 kB)
Usmernenia o vzájomnom pôsobení druhej smernice o platobných službách a všeobecného nariadenia o ochrane údajovStiahnuť
(pdf, 851,67 kB)
Guidelines on the interplay of the Second Payment Services Directive and the GDPRStiahnuť
(pdf, 308,34 kB)
Usmernenia k súhlasu podľa nariadenia 2016_679Stiahnuť
(pdf, 833,7 kB)
Guidelines on consentStiahnuť
(pdf, 321,3 kB)
Usmernenia týkajúce sa lokalizačných údajov a nástrojov na sledovanie kontaktov v kontexte vypuknutia nákazy COVID-19Stiahnuť
(pdf, 993,5 kB)
Guidelines on the use of location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak with annexStiahnuť
(pdf, 276,48 kB)
Usmernenia k spracúvaniu údajov týkajúcich sa zdravia na účely vedeckého výskumu v kontexte vypuknutia nákazy COVID-19Stiahnuť
(pdf, 948,98 kB)
Guidelines on the processing of data concerning health for the purpose o...Stiahnuť
(pdf, 1,25 MB)
Usmernenia k článku 46 ods. 2 písm. a) a článku 46 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016_679 o prenose osobných údajov medzi orgáStiahnuť
(pdf, 458,85 kB)
Guidelines on articles 46 (2) (a) and 46 (3) (b) of Regulation 2016_679 for transfers of personal data between EEA and non-EEA pStiahnuť
(pdf, 883,73 kB)
Usmernenia k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti s prepojenými vozidlami a aplikáciami týkajúcimi sa mobilityStiahnuť
(pdf, 1,35 MB)
Guidelines on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applicationsStiahnuť
(pdf, 313,96 kB)
Usmernenia ku kritériám týkajúcich sa prípadov uplatňovania práva na zabudnutie vo vyhľadávačoch podľa všeobecného nariadenia oStiahnuť
(pdf, 806,29 kB)
Guidelines on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR part 1Stiahnuť
(pdf, 213,29 kB)
Usmernenia týkajúce sa článku 25 - Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajovStiahnuť
(pdf, 948,64 kB)
Guidelines on Article 25 - Data Protection by Design and by DefaultStiahnuť
(pdf, 305,39 kB)
Usmernenia k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení_v 2.1Stiahnuť
(pdf, 334,6 kB)
Guidelines on processing of personal data through video devicesStiahnuť
(pdf, 1,29 MB)
Usmernenia o územnej pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov (článok 3)Stiahnuť
(pdf, 845,3 kB)
Guidelines on the territorial scope of the GDPR (Article 3)Stiahnuť
(pdf, 529,37 kB)
Usmernenia o spracúvaní podľa článku 6 ods. 1 písm. b) v súvislosti s po...Stiahnuť
(pdf, 455,29 kB)
Guidelines on the processing of personal data under Article 6(1)(b) - online servicesStiahnuť
(pdf, 211,8 kB)
Usmernenie týkajúce sa kódexov správania a monitorujúcich subjektovStiahnuť
(pdf, 706,3 kB)
Guidelines on Codes of Conduct and Monitoring BodiesStiahnuť
(pdf, 367,12 kB)
Usmernenia týkajúce sa certifikácie a určovania kritérií certifikácie podľa článkov 42 a 43Stiahnuť
(pdf, 603,07 kB)
Guidelines on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43Stiahnuť
(pdf, 1,06 MB)
Usmernenia o akreditácii certifikačných subjektov podľa článku 43Stiahnuť
(pdf, 499,72 kB)
Guidelines on the accreditation of certification bodies under Article 43Stiahnuť
(pdf, 913,67 kB)
Usmernenia o výnimkách podľa článku 49Stiahnuť
(pdf, 250,51 kB)
Guidelines on derogations of Article 49Stiahnuť
(pdf, 732,66 kB)
Usmernenia k transparentnostiStiahnuť
(pdf, 811,78 kB)
Guidelines on transparencyStiahnuť
(pdf, 1,12 MB)
Recommendation on the Standard Application for Approval of Controller Binding Corporate Rules for the Transfer of Personal DataStiahnuť
(pdf, 162,94 kB)
Recommendation on the Standard Application form for Approval of Processor Binding Corporate Rules for the Transfer of Personal DStiahnuť
(pdf, 93,32 kB)
Working Document SettingForth a Co-Operation Procedure for the approval of“Binding Corporate Rules”for controllers and processorStiahnuť
(pdf, 604,51 kB)
Usmernenia k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniuStiahnuť
(pdf, 760,72 kB)
Guidelines on Automated individual decision-making and ProfilingStiahnuť
(pdf, 1,02 MB)
Usmernenia týkajúce sa používania a stanovovania správnych pokútStiahnuť
(pdf, 700,1 kB)
Guidelines on the application and setting of administrative finesStiahnuť
(pdf, 535,19 kB)
Stanovisko k spracúvaniu údajov v práciStiahnuť
(pdf, 1,01 MB)
Opinion on data processing at workStiahnuť
(pdf, 821,7 kB)
Usmernenia k právu na prenosnosť údajovStiahnuť
(pdf, 528,99 kB)
Usmernenia k právu na prenosnosť údajov_prílohaStiahnuť
(pdf, 223,51 kB)
Guidelines on the right to data portabilityStiahnuť
(pdf, 449,79 kB)
Usmernenia týkajúce sa zodpovedných osôbStiahnuť
(pdf, 1,1 MB)
Guidelines on Data Protection Officers (‘DPOs’)Stiahnuť
(pdf, 1,2 MB)
Usmernenia týkajúce sa posúdenia vplyvu na ochranu údajov a stanovenie toho, či spracúvanie „pravdepodobne povedie k vysokémuStiahnuť
(pdf, 1,73 MB)
Guidelines on Data Protectiohttn Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high riskStiahnuť
(pdf, 1,09 MB)
Position paper on the derogations from the obligation to maintain records of processing activities pursuant to Article 30(5)Stiahnuť
(pdf, 141,24 kB)