Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Dňa 11. decembra sa začalo uplatňovať nariadenie 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001rozhodnutie č. 1247/2002/ES (ďalej ako „nariadenie 2018/1725“).

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (European Data Protection Supervisor, ďalej ako „EDPS“) je nezávislý dozorný orgán EÚ zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania základných práv a slobôd fyzických osôb, a najmä ich práva na ochranu údajov, zo strany inštitúcií a orgánov Únie. EDPS je zodpovedný za monitorovanie a zabezpečenie uplatňovania ustanovení nariadenia 2018/1725 a akýchkoľvek ďalších aktov Únie týkajúcich sa ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb so zreteľom na spracúvanie osobných údajov inštitúciou alebo orgánom Únie, a za poradenstvo pre inštitúcie a orgány Únie a dotknuté osoby vo všetkých veciach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov.

Práva dotknutej osoby podľa nariadenia 2018/1725:

  • právo na prístup k údajom,
  • právo na opravu,
  • právo na vymazanie („právo na zabudnutie“),
  • právo na obmedzenie spracúvania,
  • právo na prenosnosť údajov a
  • právo namietať (aj automatizované individuálne rozhodnutie vrátane profilovania).

Každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť EDPS, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, je v rozpore s nariadením 2018/1725. EDPS informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti súdneho prostriedku nápravy podľa článku 64 nariadenia 2018/1725. Ak EDPS sťažnosť nerieši alebo neinformuje dotknutú osobu do troch mesiacov o pokroku alebo výsledku sťažnosti, považuje sa to za prijatie negatívneho rozhodnutia. Plnenie úloh EDPS je pre dotknutú osobu bezplatné.

Viac sa dozviete na oficiálnej webovej stránke EDPS https://edps.europa.eu/edps-homepage_en