Práva dotknutých osôb pri spracúvaní Europolom

Aké sú práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov Europolom?

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Europolom má právo na prístup k týmto údajom a právo na opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania údajov.

Právo na prístup
Čo je to?

Právom na prístup sa rozumie právo dotknutej osoby získať informácie o tom, či a aké údaje o nej Europol spracúva.

Ako si uplatniť toto právo?

Osoba môže podať žiadosť o prístup Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia PZ. Prevádzkovateľ je ďalej povinný túto žiadosť bez zbytočného odkladu postúpiť priamo Europolu, a to najneskôr do jedného mesiaca od jej doručenia. Europol má na spracovanie žiadosti tri mesiace od jej prijatia.

Ako vyzerá žiadosť o uplatnenie práva?

Dotknutá osoba by si mala uplatniť svoje práva primárne u národnej ústredne Europolu, ktorou je Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia PZ. Dotknutá osoba uplatňuje svoje práva prostredníctvom písomnej žiadosti. Táto žiadosť musí obsahovať údaje o totožnosti žiadateľa - celé meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého bydliska, štátnu príslušnosť. Okrem toho je potrebné žiadosť doplniť o kópiu platného dokladu totožnosti. Žiadateľ, ktorý poverí zastupovaním právneho zástupcu je povinný priložiť kópiu splnomocnenia pre zastupovanie žiadateľa.

Kontaktná adresa:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Policajného zboru
Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Národná ústredňa Europol
Pribinova 2
812 72 Bratislava Slovenská republika

Aké informácie mi majú byť poskytnuté?
  • potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú jej údaje spracúvané,
  • účel spracúvania vrátane kategórií údajov a informácie o tom, kam boli údaje prenesené, alebo kategórie príjemcov, ktorým boli údaje sprístupnené,
  • informácie o údajoch, ktoré sú spracúvané a dostupné informácie o zdroji,
  • právny základ spracúvania,
  • doba uchovávania,
  • informácie o existencii možnosti požiadať Europol o opravu nesprávnych údajov, o výmaz údajov, či dočasné pozastavenie ich spracúvania.
Môže mi Europol neposkytnúť informácie?

Existujú situácie, kedy môže Europol prístup zamietnuť alebo obmedziť, a to najmä v prípadoch, kedy je toto zamietnutie či obmedzenie nevyhnutné pre riadne plnenie úloh Europolu, pre ochranu

bezpečnosti a verejného poriadku alebo pre predchádzanie trestnej činnosti, k zaručeniu, že nebude ohrozené žiadne vnútroštátne vyšetrovanie alebo k ochrane práv a slobôd tretích strán. Europol v takom prípade informuje písomne dotknutú osobu o každom zamietnutí či obmedzení prístupu, o dôvodoch takéhoto rozhodnutia a o práve podať sťažnosť Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (ďalej len ako „EDPS“).

Právo na opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania údajov
Čo je to?

Každý má právo na opravu fakticky chybných údajov, ktoré o ňom Europol spracúva ako aj právo na doplnenie spracúvaných údajov či ich aktualizáciu. Dotknutá osoba môže tiež požadovať úplný výmaz svojich osobných údajov spracúvaných Europolom za predpokladu, že nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli získané alebo ďalej spracúvané. Europol má právo prednostne obmedziť spracúvanie údajov ako ich vymazať v prípade, že na základe oprávnených dôvodov je toho názoru, že by úplné vymazanie mohlo ohroziť oprávnený záujem dotknutých osôb.

Ako si uplatniť toto právo?

Osoba môže podať žiadosť o opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia PZ, ktorý bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, postúpi žiadosť Europolu. Europol má na spracovanie žiadosti tri mesiace od jej prijatia.

Ako vyzerá žiadosť o uplatnenie práva?

Dotknutá osoba by si mala uplatniť svoje práva primárne u národnej ústredne Europolu, ktorou je Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia PZ. Dotknutá osoba uplatňuje svoje práva prostredníctvom písomnej žiadosti. Táto žiadosť musí obsahovať údaje o totožnosti žiadateľa - celé meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého bydliska, štátnu príslušnosť. Okrem toho je potrebné žiadosť doplniť o kópiu platného dokladu totožnosti. Žiadateľ, ktorý poverí zastupovaním právneho zástupcu je povinný priložiť kópiu splnomocnenia pre zastupovanie žiadateľa.

Kontaktná adresa:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Policajného zboru
Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Národná ústredňa Europol
Pribinova 2
812 72 Bratislava Slovenská republika

Môže Europol údaje neopraviť alebo nevymazať, alebo neobmedziť spracúvanie?

Europol dotknutú osobu písomne informuje do troch mesiacov od doručenia žiadosti o akomkoľvek zamietnutí opravy, vymazania alebo obmedzenia, o dôvodoch, ktoré viedli k takémuto zamietnutiu, a o možnosti podať sťažnosť EDPS a využiť opravný prostriedok.

Čo robiť, ak nie som spokojný s vybavením mojich práv?

Právo podať sťažnosť EDPS
Čo je to?

Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť EDPS, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov Europolom, ktoré sa jej týkajú, nie je v súlade právom. Dotknutá osoba môže podať sťažnosť EDPS aj v prípade, ak nie je spokojná, ako Europol odpovedal na ňou uplatnené právo na prístup alebo na právo na opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania údajov.

Ako vyzerá sťažnosť?

Sťažnosť na EDPS je nutné podať najneskôr do troch mesiacov od obdržania rozhodnutia Europolu. Sťažnosť musí obsahovať predmet sťažnosti, dôvod pre podanie sťažnosti a totožnosť sťažovateľa. Ďalej je nutné doložiť dokumentáciu pre podporu tvrdení uvádzaných v sťažnosti, ako napríklad kópiu žiadosti o prístup vrátane ostatnej korešpondencie s Europolom a fotokópiu dokladu totožnosti. Sťažnosť je možné v akejkoľvek fáze vyšetrovania odvolať.

Ako môžem podať sťažnosť?

Pre uľahčenie podanie je možné využiť inštrukcie z webovej stránky EDPS:

https://www.edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en

Kontaktná adresa: European Data Protection Supervisor Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels Email:
edps@edps.europa.eu

Čo urobí EDPS s mojou sťažnosťou?

Ak EDPS uzná sťažnosť za prípustnú, môže zahájiť vyšetrovanie. V rámci tohto vyšetrovania môžu byť dozorné orgány členských štátov požiadané o konzultáciu. V závislosti od charakteru sťažnosti môže byť prípad konzultovaný aj s Radou pre spoluprácu.

Dotknutá osoba je o výsledku vyšetrovania informovaná v primeranej časovej lehote v závislosti od zložitosti prípadu.

Čo robiť, ak nie som spokojný s vybavením mojej sťažnosti?

Proti rozhodnutiu EDPS je možné podať žalobu na Súdny dvor Európskej únie.

Môže mi pomôcť aj Úrad na ochranu osobných údajov SR?

V súvislosti s uplatňovaním si práv dotknutej osoby u Europolu, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky môže preskúmať či žiadosť o uplatnenie práva bola Úradom medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia PZ postúpená Europolu.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vykonáva dozor nad spracúvaním ochranou osobných údajov Úradom medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia PZ.

Konkrétne:

  • Úrad dohliada na oprávnenosť postúpenia, vyhľadávania osobných údajov a ich zdieľania členským štátom Europolu.
  • Ďalej je príslušný preskúmať, či postúpenie, vyhľadávanie alebo zdieľanie údajov neporušuje práva dotknutých osôb. Úrad na žiadosť dotknutých osôb preskúma postup národnej jednotky v prípade, že má osoba podozrenie z neoprávneného postúpenia či uchovávania jej osobných údajov.

Upozornenie: V prípade, že sa dotknutá osoba so žiadosťou o prístup k údajom, opravu, výmaz či pozastavenie spracúvania osobných údajov obráti najprv na Úrad, takáto žiadosť bude postúpená na vybavenie - Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia PZ.

S cieľom uľahčenia výkonu práv dotknutých osôb bol vytvorený Sprievodca (Guide). Časť 3 (Part 3) obsahuje zoznam vnútroštátnych orgánov, ktoré sú príslušné vybavovať žiadosti dotknutých osôb, a relevantné informácie súvisiace s vnútroštátnymi požiadavkami.