Oznámenie prevádzkovateľa o porušení

Názov koncovej služby: Oznámenie prevádzkovateľa o porušení ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR

Popis:

Prostredníctvom tejto služby má prevádzkovateľ možnosť oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov SR porušenie ochrany osobných údajov. Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov je prevádzkovateľ povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu a podľa možností najneskôr do 72 hodín po tom, ako sa o tom dozvedel; to neplatí, ak nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby.

Podmienky

Služba je určená pre prevádzkovateľov, ktorí sú povinní v zmysle čl. 33 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) ako aj § 40 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) bezodkladne oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ako dozornému orgánu v oblasti ochrany a spracúvania osobných údajov porušenie ochrany osobných údajov, ktoré môže mať za následok riziko pre práva a slobody fyzických osôb.

Spôsob podania

· elektronicky - prostredníctvom elektronickej služby

· listinne poštou alebo osobne doručením do podateľne Úradu na ochranu osobných údajov SR

Elektronické podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a zároveň pri podaní je potrebné sa autentifikovať.

Poplatky

Služba nie je spojená s povinnosťou úhrady správneho poplatku.

Výsledok

Prevádzkovateľovi bude zaslaná informácia o prijatí Oznámenia o doručení Oznámenia o porušení ochrany osobných údajov.

Služba je poskytovaná elektronicky prostredníctvom elektronického formulára cez portál ÚPVS:

UPVS link