Podávanie námietok zaujatosti

Názov koncovej služby: Podávanie námietok zaujatosti kontrolovanej osoby voči členom/členovi kontrolného orgánu Úradu na ochranu osobných údajov SR

Popis:

Služba umožňuje kontrolovanej osobe namietať zaujatosť kontrolného orgánu alebo jeho člena so zreteľom na jeho vzťah k predmetu kontroly alebo ku kontrolovanej osobe. Podanie námietok nemá odkladný účinok a kontrolný orgán je oprávnený vykonať pri kontrole len také úkony, ktoré neznesú odklad.

Služba je určená pre kontrolovanú osobu, ktorou môže byť fyzická alebo právnická osoba.

Podmienky

Kontrolovaná osoba v námietkach uvedie:

a) v prípade fyzickej osoby identifikačné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresu bydliska; v prípade právnickej osoby identifikačné údaje v rozsahu obchodné meno, adresa sídla alebo mesta podnikania, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v jej mene, dátum a podpis,

b) číslo poverenia na vykonanie kontroly alebo číslo oznámenia o kontrole,

c) kontrolný orgán alebo titul, meno a priezvisko člena kontrolného orgánu, ktorý má byť zaujatý,

d) dôvod zaujatosti.

Kontrolovaná osoba je oprávnená podať námietky s uvedením dôvodu najneskôr do 15 dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedela.

Spôsob podania

elektronicky - prostredníctvom elektronickej služby

listinne poštou alebo osobne doručením do podateľne úradu

Elektronické podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a zároveň pri podaní je potrebné sa autentifikovať.

Poplatky

Podanie námietok nie je spojené s povinnosťou úhrady správneho poplatku.

Výsledok

O námietkach zaujatosti kontrolovanej osoby rozhodne ten, kto kontrolný orgán poveril v lehote 10 pracovných dní od ich uplatnenia.

Rozhodnutie o námietkach bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania budú dokumenty zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Služba je poskytovaná elektronicky prostredníctvom elektronického formulára cez portál ÚPVS:

UPVS link