Schvaľovanie zmluvných doložiek

Názov koncovej služby: Schvaľovanie zmluvných doložiek na prenos osobných údajov

Popis:

Služba umožňuje podať žiadosť Úradu na ochranu osobných údajov SR o schválenie zmluvných doložiek na prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Žiadosť je vhodné podať v slovenskom a anglickom jazyku.

Podmienky

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť, ak Komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené odvetvia v danej tretej krajine alebo medzinárodná organizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Taký prenos nevyžaduje osobitné povolenie.

Ak neexistuje rozhodnutie Komisie, prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť len vtedy, ak sa poskytnú primerané záruky ochrany osobných údajov.

Pri absencii rozhodnutia o primeranosti by prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ mali prijať opatrenia na kompenzáciu za nedostatočnú ochranu údajov v tretej krajine prostredníctvom primeraných záruk pre dotknutú osobu. Takéto primerané záruky môžu spočívať v uplatnení záväzných vnútropodnikových pravidiel, štandardných doložiek o ochrane údajov prijatých Komisiou, štandardných doložiek o ochrane údajov prijatých dozorným orgánom, alebo zmluvných doložiek povolených dozorným orgánom.

Primerané záruky sa môžu tiež zabezpečiť na základe povolenia úradu najmä zmluvnými doložkami medzi prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom a prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo príjemcom v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii

Spôsob podania

elektronicky - prostredníctvom elektronickej služby

listinne poštou alebo osobne doručením do podateľne úradu

Žiadosť odporúčame podať v slovenskom a aj v anglickom jazyku.

Elektronické podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a zároveň pri podaní je potrebné sa autentifikovať.

Poplatky

Podanie žiadosti o schválenie zmluvných doložiek na prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii nie je spojené s povinnosťou úhrady správneho poplatku.

Výsledok

Úrad preskúma žiadosť o schválenie zmluvných doložiek na prenos osobných údajov s úmyslom ich schváliť. Do schvaľovacieho procesu sú okrem úradu zapojené aj ostatné dozorné orgány členských štátov Európskej únie a Európsky výbor pre ochranu údajov (ďalej len „Výbor“). Posudzovanie žiadosti úradom pred samotným vydaním stanoviska Výboru nepodlieha zákonnej lehote. Za účelom vydania stanoviska Výborom, úrad oznámi Výboru návrh rozhodnutia, ktoré je zamerané na schválenie zmluvných doložiek. Stanovisko Výboru k návrhu rozhodnutia sa prijme do ôsmich týždňov jednoduchou väčšinou členov Výboru. Uvedená lehota sa môže predĺžiť o ďalších šesť týždňov, pričom sa zohľadní zložitosť danej záležitosti. Úrad schvaľuje zmluvné doložky v súlade so stanoviskom Výboru. Zákonná lehota

na vydanie rozhodnutia nie je stanovená, spravidla je to do 90 dní odo dňa vydania stanoviska Výborom.

Služba je poskytovaná elektronicky prostredníctvom elektronického formulára cez portál ÚPVS:

UPVS link