Oprávnenia kontrolovanej osoby

Kontrolovaná osoba je oprávnená

  • priebežne sa vyjadrovať ku skutočnostiam zisteným v priebehu kontroly,
  • oboznámiť sa s obsahom protokolu a podať písomné námietky po oboznámení sa s kontrolnými zisteniami v protokole,
  • vyžadovať od kontrolného orgánu preukázanie skutočností podľa § 92 písm. b) a c),
  • vyžadovať od prizvanej osoby preukázanie sa písomným poverením predsedu úradu podľa § 96 ods. 2,
  • vyžadovať od kontrolného orgánu potvrdenie o odobratí originálu dokladov alebo kópie dokladov podľa § 93 písm. e).