Konanie o ochrane osobných údajov

Ak máte podozrenie, že došlo alebo dochádza k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) alebo nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie 2016/679“), môžete Úradu podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Návrh na začatie konania

Návrh na začatie konania možno podať

 • písomne v listinnej podobe,
 • písomne v elektronickej podobe autorizovaný podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci; elektronické podanie bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (t. j. bežný email bez zaručeného elektronického podpisu) treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo osobne na úrade ústnou formou do zápisnice,
 • osobne na úrade ústnou formou do zápisnice.

Návrh na začatie konania musí v zmysle § 100 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. obsahovať

 • meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
 • označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
 • predmet návrhu s označením, ktoré práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 • kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy zákona č. 18/2018 Z. z. alebo nariadenia 2016/679, ak ste si takéto právo uplatnili, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva

Pre podanie návrhu na začatie konania možno využiť tento vzor návrhu

VIDEO: Ako podať návrh na začatie konania o ochrane údajov

Odloženie návrhu na začatie konania

V zmysle § 100 ods. 5 zákona č. 18/2018 Z. z. Úrad návrh odloží, ak

 • návrh je zjavne neopodstatnený,
 • vec, ktorej sa návrh týka, prejednáva súd alebo orgán činný v trestnom konaní,
 • navrhovateľ neposkytol Úradu na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť, pričom bez jeho aktívnej účasti nemožno vec vybaviť; Úrad navrhovateľa o možnosti odloženia návrhu upovedomí,
 • od udalosti, ktorej sa návrh týka, uplynuli v deň jeho doručenia viac ako tri roky.

Podnet

Pokiaľ návrh na začatie konania doručí Úradu iná ako dotknutá osoba, návrh sa považuje za podnet na začatie konania bez návrhu a fyzická alebo právnická osoba, ktorá podnet podala, nie je účastníkom konania. Úrad ju o spôsobe vybavenia podnetu informuje do 30 dní odo dňa doručenia podnetu Úradu. Úrad posúdi podnet v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia. Ak Úrad podnet zo zákonných dôvodov uvedených v § 100 ods. 5 zákona č. 18/2018 Z. z. neodloží, začne konanie.

Konanie na základe výsledkov kontroly a z vlastnej iniciatívy

Úrad môže začať konanie z vlastnej iniciatívy aj na základe výsledkov kontroly podľa § 97 ods. 2 v spojitosti s § 100 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z., ktorou boli zistené nedostatky, alebo aj na základe zistenia pri výkone dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo nariadením 2016/679.

Rozhodnutie

Ak Úrad zistí porušenie práv dotknutej osoby alebo nesplnenie povinností pri spracúvaní osobných údajov, Úrad rozhodne predovšetkým o uložení opatrení na nápravu a lehoty na vykonanie nápravného opatrenia. V rozhodnutí Úrad môže tiež uložiť pokutu. Ak sa porušenie práv alebo nesplnenie povinností nepreukáže, Úrad konanie zastaví.

Lehoty na rozhodnutie

Úrad rozhodne v konaní do 90 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch Úrad túto lehotu primerane predĺži, najviac však o 180 dní. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania.

Podávanie opravných prostriedkov

Riadny opravný prostriedok proti neprávoplatnému rozhodnutiu môže účastník konania podať na Úrade v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania spôsobom, akým možno podať návrh na začatie konania.