WP 29

So začatím uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov sa WP29 transformovala na Európsky výbor pre ochranu osobných údajov.

WP29 bola zriadená článkom 29 smernice 95/46/ES o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Jej úlohy sú stanovené v článku 30 uvedenej smernice a v článku 15 smernice 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách).

Webová stránka WP ponúka zoznam stanovísk a odporúčaní, listy, tlačové správy, výročné správy, plenárne programy, verejné konzultácie, záväzné firemné pravidlá a štruktúru WP.

Úlohy WP29 sú:

  1. vyšetriť akúkoľvek otázku týkajúcu sa uplatňovania vnútroštátnych opatrení prijatých podľa smernice s cieľom prispieť k jednotnému uplatňovaniu takýchto opatrení;
  2. dať Komisii stanovisko k úrovni ochrany v Spoločenstve a v tretích krajinách;
  3. poskytovať Komisii informácie o každej navrhovanej zmene a doplnení smernice, o akýchkoľvek dodatočných alebo osobitných opatreniach na ochranu práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o akýchkoľvek iných navrhovaných opatreniach Spoločenstva, ktoré majú vplyv na tieto práva a slobody;
  4. dávať stanovisko ku kódexom správania vypracovaným na úrovni Spoločenstva.

Pracovná skupina môže z vlastnej iniciatívy vypracovať odporúčania vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa ochrany súkromia a údajov v Európskom spoločenstve. Pracovná skupina WP29 uskutočnila on-line konzultácie o otázkach ochrany údajov súvisiacich s právami duševného vlastníctva, RFID, monitorovaním videa, záväznými firemnými pravidlami, elektronickými zdravotnými záznamami a nedávno o ochrane osobných údajov detí. Vydal niekoľko stanovísk týkajúcich sa otázok, ako napríklad prenos informácií o evidencii osobného mena cestujúcich do USA, zavedenie biometrických údajov do pasov a víz, prenos finančných informácií do USA, zavedenie celoeurópskych požiadaviek na uchovávanie údajov, ochranu osobných údajov detí, návrh rozhodnutia Komisie o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách podľa smernice 95/46 / ES a o návrhoch, ktorými sa mení smernica o elektronickom súkromí (smernica 2002/58 / ES) EC).

Stanoviská a odporúčania WP29 sa zasielajú Európskej komisii a výboru zriadenému na pomoc Európskej komisii podľa článku 31 smernice 95/46/ES. Európska komisia informuje WP29 o opatreniach, ktoré prijala ako reakciu na svoje stanoviská a odporúčania prostredníctvom verejnej správy. Táto správa je tiež postúpená Európskemu parlamentu a Rade. Pracovná skupina WP29 je tiež zodpovedná za vydávanie výročnej správy, v ktorej zdôrazňuje vývoj ochrany údajov v celej EÚ a v rámci každej krajiny EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru. Táto výročná správa sa zasiela aj Komisii, Európskemu parlamentu a Rade.

Podľa nariadenia o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) Európska výbor pre ochranu osobných údajov nahradí pracovnú skupinu WP29.

WP29 sa skladá zo zástupcu orgánu alebo orgánov dohľadu určených každým členským štátom, zástupcu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a zástupcu Európskej komisie. WP29 si vyberá predsedu a podpredsedu na obdobie dvoch rokov a je možné ich predĺžiť iba raz.

Web stránka