Prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany

V zmysle ustanovenia čl. 45 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a čl. 36 smernice o presadzovaní práva môže Komisia rozhodnúť o tom, že tretia krajina alebo jej územie alebo medzinárodná organizácia zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Pokiaľ Komisia vydá rozhodnutie, že v konkrétnej tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii je zaistená primeraná úroveň ochrany osobných údajov, je možné do tejto tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii prenášať osobné údaje bez potreby získania ďalšieho povolenia.

Komisia vydala rozhodnutie o primeranosti podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov pre tieto krajiny:

Poznámka: informácie k mechanizmu nápravy pre dotknuté osoby sú dostupné na webe

Komisia vydala rozhodnutie o primeranosti podľa smernice o presadzovaní práva pre tieto krajiny:

Komisia vydala rozhodnutie o primeranosti podľa smernice 95/46/ES pre tieto krajiny (rozhodnutia zostávajú v platnosti aj v novej právnej úprave):

Dávame do pozornosti aj VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ 2016/2295 zo 16. decembra 2016, ktorým sa menia rozhodnutia 2000/518/ES, 2002/2/ES, 2003/490/ES, 2003/821/ES, 2004/411/ES, 2008/393/ES, 2010/146/EÚ, 2010/625/EÚ, 2011/61/EÚ a vykonávacie rozhodnutia 2012/484/EÚ, 2013/65/EÚ o primeranej ochrane osobných údajov zo strany niektorých krajín podľa článku 25 ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES