Vydávanie certifikátov súladu

Názov koncovej služby: Vydávanie certifikátov súladu spracúvania osobných údajov

Popis:

Služba umožňuje prevádzkovateľom a sprostredkovateľom na účely preukázania súladu spracúvania osobných údajov a existencie primeraných záruk ochrany osobných údajov požiadať Úrad na ochranu osobných údajov SR o vydanie certifikátu alebo obnovenie certifikátu. Certifikát sa vydá alebo obnoví najviac na obdobie troch rokov.

Podmienky

Žiadosť o vydanie certifikátu alebo žiadosť o obnovu certifikátu úradom musí obsahovať:

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) meno a priezvisko štatutárneho orgánu žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa,

c) kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,

d) predmet certifikátu, na ktorý sa má certifikát udeliť,

e) účel spracúvania osobných údajov,

f) právny základ spracúvania osobných údajov,

g) kategórie dotknutých osôb,

h) kategórie osobných údajov,

i) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu osobných údajov, ak existuje,

j) opis spracovateľských činností vrátane informácií o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,

k) opis postupu žiadateľa pri uplatnení práv dotknutou osobou,

l) identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie pri prenose osobných údajov.

Žiadateľ k žiadosti o schválenie kódexu správania musí priložiť:

a) technickú a bezpečnostnú dokumentáciu nevyhnutnú na vydanie certifikátu,

b) výsledok auditu ochrany osobných údajov nie starší ako šesť mesiacov,

c) dokumenty preukazujúce splnenie certifikačných kritérií,

d) opis primeraných záruk pri prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,

e) potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,

f) ďalšie informácie a podklady nevyhnutné na posúdenie súladu s týmto zákonom alebo osobitným predpisom a dodržania certifikačného postupu.

Spôsob podania

elektronicky - prostredníctvom elektronickej služby, listinne poštou alebo osobne doručením do podateľne úradu.

Elektronické podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a zároveň pri podaní je potrebné sa autentifikovať.

Poplatky

Konanie o vydaní certifikátu .............................................................. 5 000 eur

Konanie o obnove certifikátu ............................................................. 5 000 eur

Výsledok

Ak žiadosť o vydanie certifikátu alebo žiadosť o obnovu certifikátu nespĺňa náležitosti alebo ak v konaní o vydanie certifikátu alebo v konaní o obnovu certifikátu vzniknú pochybnosti o preukázaní splnenia certifikačných kritérií alebo podmienok na vydanie certifikátu, úrad vyzve žiadateľa na doplnenie podkladov v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní; počas tejto doby lehota v konaní o vydanie certifikátu alebo v konaní o obnovu certifikátu neplynie.

Ak úrad počas konania o vydanie certifikátu alebo konania o obnovu certifikátu zistí nesúlad s týmto zákonom alebo osobitným predpisom, vyzve žiadateľa na odstránenie zisteného nesúladu v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní; počas tejto doby lehota v konaní o vydanie certifikátu alebo v konaní o obnovu certifikátu neplynie. Na odôvodnenú žiadosť žiadateľa úrad určenú lehotu predĺži najviac o 60 dní.

Úrad konanie o vydanie certifikátu alebo konanie o obnovu certifikátu zastaví, ak žiadateľ neodstráni

a) nedostatky žiadosti a vzniknuté pochybnosti v určenej lehote,

b) úradom zistené nedostatky v určenej lehote.

Úrad rozhodne o vydaní certifikátu alebo obnove certifikátu do 90 dní odo dňa začatia konania.

Úrad po preskúmaní žiadosti o vydanie certifikátu alebo žiadosti o obnovu certifikátu a súvisiacej dokumentácie vydá rozhodnutie o vydaní certifikátu, ak žiadateľ spĺňa certifikačné kritériá, spĺňa podmienky certifikačného postupu, ak jeho spracovateľské činnosti sú v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom a ak ním prijaté bezpečnostné opatrenia poskytujú dostatočné primerané záruky ochrany osobných údajov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.

Na základe rozhodnutia o vydaní certifikátu alebo rozhodnutia o obnove certifikátu úrad vydá žiadateľovi certifikát na obdobie troch rokov, ktorý obsahuje

a) identifikačné údaje úradu,

b) identifikačné údaje žiadateľa,

c) predmet certifikátu,

d) označenie certifikačných kritérií, na ktorých základe sa vydáva certifikát,

e) číslo certifikátu,

f) dátum vydania certifikátu; ak ide o obnovu certifikátu, aj dátum skoršieho vydania certifikátu,

g) dobu platnosti certifikátu,

h) odtlačok pečiatky úradu a podpis osoby oprávnenej konať v mene úradu s uvedením jej mena, priezviska a funkcie.

Proti rozhodnutiu o vydaní certifikátu alebo rozhodnutiu o obnove certifikátu nie je prípustný rozklad.

Proti rozhodnutiu o nevydaní certifikátu alebo rozhodnutiu o neobnovení certifikátu je prípustný rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.

UPVS link

Služba je poskytovaná v listinnej forme: formulár na stiahnutie