Oznámenie certifikačného subjektu

Názov koncovej služby: Oznámenie certifikačného subjektu Úradu na ochranu osobných údajov SR pred vydaním alebo obnovením certifikátu

Popis:

Služba umožňuje certifikačnému subjektu splniť si oznamovaciu povinnosť voči Úradu na ochranu osobných údajov SR pred vydaním certifikátu alebo obnovením certifikátu jeho žiadateľovi. Na základe splnenia si tejto oznamovacej povinnosti Úrad na ochranu osobných údajov SR v rámci konania povolí alebo nepovolí certifikačnému subjektu vydanie alebo obnovu certifikátu, o čom vydá rozhodnutie.

Podmienky

Certifikačný subjekt je povinný pred vydaním certifikátu alebo obnovením certifikátu oznámiť úradu

a) jeho identifikačné údaje,

b) číslo osvedčenia, ktoré mu bolo vydané,

c) identifikačné údaje prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorý žiada o vydanie certifikátu, alebo certifikovanej osoby, ktorá žiada o obnovu certifikátu,

d) predmet certifikátu,

e) označenie certifikačných kritérií,

f) dôvody vydania alebo obnovy certifikátu.

Ak oznámenie nespĺňa náležitosti, úrad vyzve certifikačný subjekt na odstránenie nedostatkov v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní; počas tejto lehoty lehota neplynie.

Certifikačný subjekt je povinný do 15 dní od vydania certifikátu, obnovenia certifikátu alebo odňatia certifikátu oznámiť úradu:

a) jeho identifikačné údaje,

b) číslo osvedčenia, ktoré mu bolo vydané,

c) identifikačné údaje dotknutého prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,

d) predmet certifikátu,

e) číslo certifikátu,

f) dôvody vydania, obnovy alebo odňatia certifikátu.

Spôsob podania

elektronicky - prostredníctvom elektronickej služby, listinne poštou alebo osobne doručením do podateľne úradu.

Elektronické podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a zároveň pri podaní je potrebné sa autentifikovať.

Poplatky

Bez poplatkov

Výsledok

Úrad rozhodne o povolení vydania certifikátu alebo o povolení obnovy certifikátu certifikačným subjektom do 60 dní odo dňa začatia konania.

V konaní úrad neposudzuje splnenie certifikačných kritérií, podmienok na vydanie certifikátu alebo obnovu certifikátu.

Ak úrad počas konania o povolení vydania certifikátu alebo počas konania o povolení obnovy certifikátu certifikačným subjektom zistí nesúlad s týmto zákonom alebo osobitným predpisom nepovolí certifikačnému subjektu vydanie certifikátu alebo obnovu certifikátu, o čom vydá rozhodnutie.

Proti rozhodnutiu o povolení vydania certifikátu alebo rozhodnutiu o povolení obnovy certifikátu certifikačným subjektom nie je prípustný rozklad.

Proti rozhodnutiu o nepovolení vydania certifikátu alebo rozhodnutiu o nepovolení obnovy certifikátu certifikačným subjektom je prípustný rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.

UPVS link

Služba je poskytovaná v listinnej forme: formulár na stiahnutie