Akreditovanie na účely monitorovania

Názov koncovej služby: Akreditovanie na účely monitorovania dodržiavania kódexu správania v oblasti ochrany osobných údajov

Popis:

Služba umožňuje podávať Úradu na ochranu osobných údajov SR žiadosť o udelenie akreditácie na účely monitorovania dodržiavania kódexu správania.

Monitorovanie súladu spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018/ Z. z. alebo osobitného predpisu s kódexom správania vykonáva subjekt, ktorý spĺňa kritériá a podmienky na udelenie akreditácie podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu a bola mu udelená akreditácia úradom v súlade s týmto zákonom (ďalej len „monitorujúci subjekt“).

Monitorujúcim subjektom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý má vytvorené technické a organizačné podmienky na vykonávanie monitorovania kódexu správania a ktorému bola udelená akreditácia.

Podmienky

Žiadosť o udelenie akreditácie musí obsahovať:

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) meno a priezvisko štatutárneho zástupcu žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa,

c) uvedenie predmetu kódexu správania.

Žiadateľ k žiadosti priloží:

a) technickú a bezpečnostnú dokumentáciu nevyhnutnú pre monitorovanie kódexu správania,

b) dokumenty preukazujúce nezávislosť žiadateľa,

c) postup a spôsob vysporiadania sa s konfliktom záujmu medzi žiadateľom a subjektom podliehajúcim monitorovaniu, ktorý by mohol narušiť objektivitu monitorovania kódexu správania alebo obmedziť objektivitu monitorovania kódexu správania alebo porušiť princíp transparentnosti pre dotknutú osobu a verejnosť; konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak žiadateľ, ktorý môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh monitorovania kódexu správania, má priamy finančný záujem alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jeho nezávislosti v súvislosti s monitorovaním kódexu správania,

d) dokumenty stanovujúce kvalifikačné požiadavky vo vzťahu k monitorovaniu kódexu správania osôb žiadateľa, ktoré budú vykonávať monitorovanie,

e) pravidlá a postupy výkonu činností, najmä procesy monitorovania dodržiavania kódexu správania prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, spôsob preukázania vykonávania kódexu správania prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, spôsob preukázania súladu spracovateľských činností prevádzkovateľa a sprostredkovateľa vo vzťahu k predmetu kódexu správania, frekvenciu monitorovania súladu,

f) dokumenty preukazujúce, že pravidlá a postupy na výkon monitorovania kódexu správania sú transparentné pre dotknutú osobu a verejnosť,

g) výsledok auditu výkonu monitorovania kódexu správania,

h) potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,

i) ďalšie informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie súladu so zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo osobitným predpisom a na posúdenie žiadosti o udelenie akreditácie.

Spôsob podania

elektronicky - prostredníctvom elektronickej služby

listinne poštou alebo osobne doručením do podateľne úradu

Elektronické podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a zároveň pri podaní je potrebné sa autentifikovať.

Poplatky

Konanie o udelení akreditácie je spoplatnené sumou 7 000 eur.

Výsledok

Úrad konanie podľa odseku 11 zastaví, ak žiadateľ neodstráni

a) nedostatky žiadosti a vzniknuté pochybnosti v určenej lehote,

b) úradom zistené nedostatky v určenej lehote.

Úrad rozhodne o udelení akreditácie do 90 dní odo dňa začatia konania.

Úrad po preskúmaní žiadosti o udelenie akreditácie a súvisiacej dokumentácie vydá rozhodnutie o udelení akreditácie, ak žiadateľ spĺňa požiadavky, má primeranú úroveň odborných znalostí vo vzťahu k predmetu kódexu správania a spĺňa kritériá a podmienky na udelenie akreditácie podľa tohto zákona.

Na základe rozhodnutia o udelení akreditácie úrad vydá monitorujúcemu subjektu osvedčenie o udelení akreditácie, ktoré obsahuje

a) identifikačné údaje úradu,

b) identifikačné údaje žiadateľa,

c) predmet akreditácie,

d) číslo osvedčenia o udelení akreditácie,

e) dátum vydania osvedčenia o udelení akreditácie,

f) odtlačok pečiatky úradu a podpis osoby oprávnenej konať v mene úradu s uvedením jej mena, priezviska a funkcie.

Ak sa preukáže, že monitorujúci subjekt vykonáva monitorovanie kódexu správania v rozpore so zákonom č. 18/2018 Z. z., osobitným predpisom, dobrými mravmi, osvedčením o udelení akreditácie alebo ďalej nespĺňa požiadavky na udelenie akreditácie, úrad pozastaví platnosť akreditácie na tri mesiace a zároveň uloží monitorujúcemu subjektu vykonanie opatrení na nápravu. Ak monitorujúci subjekt v určenej lehote uložené opatrenia neprijme, úrad jeho akreditáciu rozhodnutím zruší. Monitorujúci subjekt, ktorému bola akreditácia zrušená, môže znova požiadať o udelenie akreditácie.

Služba je poskytovaná elektronicky prostredníctvom elektronického formulára cez portál ÚPVS:

UPVS link