Schvaľovanie ustanovení na prenos osobných údajov

Názov koncovej služby: Schvaľovanie ustanovení, ktoré sa vložia do administratívnych dojednaní slúžiacich na prenos osobných údajov

Popis:

Služba umožňuje podať žiadosť o schválenie ustanovení, ktoré sa vložia do administratívnych dojednaní medzi orgánmi verejnej moci alebo verejnoprávnymi subjektmi a zahŕňajú vymožiteľné a účinné práva dotknutých osôb. Tieto ustanovenia slúžia na prenos osobných údajov do tretích krajín, alebo medzinárodnej organizácii. Žiadosť je vhodné podať v slovenskom a aj anglickom jazyku.

Prenosy môžu vykonávať aj orgány verejnej moci alebo verejnoprávne subjekty s orgánmi verejnej moci alebo verejnoprávnymi subjektmi v tretích krajinách alebo s medzinárodnými organizáciami s príslušnými povinnosťami alebo funkciami, a to aj na základe ustanovení, ktoré sa vložia do administratívnych dojednaní, ako napríklad memorandum o porozumení, v ktorých sa ustanovia vymožiteľné a účinné práva dotknutých osôb.

Služba je určená pre orgány verejnej moci alebo verejnoprávne subjekty.

Podmienky

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť, ak Komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené odvetvia v danej tretej krajine alebo medzinárodná organizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Taký prenos nevyžaduje osobitné povolenie.

Ak neexistuje rozhodnutie Komisie, prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť len vtedy, ak sa poskytnú primerané záruky ochrany osobných údajov.

Primerané záruky sa môžu tiež zabezpečiť ustanoveniami, ktoré sa vložia do administratívnych dojednaní medzi orgánmi verejnej moci alebo verejnoprávnymi subjektmi a zahŕňajú vymožiteľné a účinné práva dotknutých osôb.

Spôsob podania

elektronicky - prostredníctvom elektronickej služby

listinne poštou alebo osobne doručením do podateľne úradu

Žiadosť odporúčame podať v slovenskom a aj v anglickom jazyku.

Elektronické podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a zároveň pri podaní je potrebné sa autentifikovať.

Poplatky

Podanie žiadosti o schválenie ustanovení, ktoré sa vložia do administratívnych dojednaní nie je spojené s povinnosťou úhrady správneho poplatku.

Výsledok

Po posúdení žiadosti a ak administratívne dojednania poskytujú primerané záruky, úrad vydá rozhodnutie, ktorým schváli administratívne dojednania uvedené v článku 46 ods. 3 písm. b)

GDPR podľa čl. 58 ods. 3 písm. i) GDPR. Zákonná lehota na vydanie rozhodnutia nie je stanovená.

Služba je poskytovaná elektronicky prostredníctvom elektronického formulára cez portál ÚPVS:

UPVS link