Uplatňovanie práv dotknutej osoby voči Úrad

Názov koncovej služby: Uplatňovanie práv dotknutej osoby voči Úradu na ochranu osobných údajov SR

Popis:

Služba umožňuje dotknutej osobe podávať žiadosť o uplatnenie si práv dotknutej osoby len voči Úradu v postavení prevádzkovateľa: • právo na prístup k osobným údajom, • právo na opravu osobných údajov, • právo na výmaz osobných údajov, • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, • právo na prenosnosť osobných údajov, • právo namietať spracúvanie osobných údajov, a splnenie oznamovacej povinnosti Úradu v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.

Podmienky

Služba je určená pre dotknuté osoby, ktorým umožňuje podať žiadosť u uplatnenie práv dotknutej osoby voči Úradu v postavení prevádzkovateľa v zmysle čl. 15 až čl. 21 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“)

Spôsob podania

· elektronicky - prostredníctvom elektronickej služby

· listinne poštou alebo osobne doručením do podateľne Úradu na ochranu osobných údajov SR

Elektronické podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a zároveň pri podaní je potrebné sa autentifikovať.

Poplatky

Služba nie je spojená s povinnosťou úhrady správneho poplatku.

Výsledok

V súvislosti s čl. 12 ods. 1 a nasl. GDPR je prevádzkovateľ povinný odpovedať na žiadosť dotknutej osoby bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadostí a ich počet. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do 1 mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty.

Služba je poskytovaná elektronicky prostredníctvom elektronického formulára cez portál ÚPVS:

UPVS link