Povinnosti kontrolného orgánu

Pri výkone kontroly je kontrolný orgán povinný postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy kontrolovanej osoby. Kontrolný orgán je povinný.

 • vopred písomne oznámiť kontrolovanej osobe predmet kontroly; ak by oznámenie o kontrole pred začatím výkonu kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly alebo podstatnému sťaženiu výkonu kontroly, môže predmet kontroly oznámiť bezprostredne pred výkonom kontroly,
 • písomne oznámiť dátum a čas výkonu kontroly v lehote najmenej desiatich dní pred vykonaním kontroly; ak by oznámenie o začatí výkonu kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly alebo podstatnému sťaženiu výkonu kontroly, môže začatie výkonu kontroly oznámiť bezprostredne pred výkonom kontroly,
 • pred začatím výkonu kontroly a kedykoľvek na požiadanie kontrolovanej osoby, sa preukázať poverením na vykonanie kontroly a služobným preukazom (vzor 1, vzor 2),
 • vypracovať zápisnicu o priebehu výkonu kontroly,
 • vypracovať protokol o kontrole, v ktorom sú uvedené kontrolné zistenia (ďalej len „protokol“), alebo záznam o kontrole,
 • uviesť vyjadrenia kontrolovanej osoby podľa § 95 písm. a) v protokole alebo zázname o kontrole,
 • vypracovať zápisnicu o podaní vysvetlenia podľa § 93 písm. j) a § 94 písm. e),
 • odovzdať kontrolovanej osobe jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu výkonu kontroly, zápisnice o podaní vysvetlenia, protokolu alebo záznamu o kontrole,
 • písomne potvrdiť kontrolovanej osobe prevzatie originálu dokladov alebo kópií dokladov, písomných dokumentov, kópií pamäťových médií a iných materiálov a dôkazov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred ich stratou, zničením, poškodením alebo ich zneužitím,
 • posúdiť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole a zohľadniť opodstatnenosť námietok v dodatku k protokolu a oboznámiť s ním kontrolovanú osobu,
 • prerokovať protokol s kontrolovanou osobou a vyhotoviť zápisnicu o jeho prerokovaní.,