Nahlásenie zodpovednej osoby

Názov koncovej služby: Nahlasovanie zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov

Popis: Služba nahlasovanie zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov smeruje voči Úradu na ochranu osobných údajov SR. Túto službu ste povinný využiť vtedy, ak Vám zo zákona o ochrane osobných údajov, alebo zo všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov vyplýva povinnosť určiť zodpovednú osobu, teda osobu, ktorá Vám bude vo vašom vnútornom prostredí pomáhať pri uplatňovaní zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia; malo by ísť o osobu s odbornými znalosťami v danej oblasti. Za jej výber ste ako prevádzkovateľ, či sprostredkovateľ zodpovedný. V prípade, ak na poste zodpovednej osoby nastanú zmeny, alebo určíte inú osobu, ako ste nahlásili skôr, ste povinný nahlásiť všetky zmeny na tomto poste.

Služba je poskytovaná elektronicky prostredníctvom elektronického formulára cez portál ÚPVS:

UPVS link