Práva dotknutých osôb vo vízovom informačnom systéme

Kategórie osobných údajov, ktoré VIS obsahuje sú tieto:

 • alfanumerické údaje o žiadateľovio žiadostiach o víza, ktoré boli udelené,
 • zamietnuté,
 • vyhlásené od začiatku za neplatné,
 • zrušené alebo,
 • s predĺženou platnosťou,
 • fotografie
 • daktyloskopické údaje, tzn. odtlačky prstov žiadateľa,
 • odkazy na predchádzajúce žiadosti o vízum a na súbory žiadostí spoločne cestujúcich.

Práva dotknutých osôb vo VIS:

 • každý má právo získať prístup k údajom, ktoré sú o ňom zaznamenávané vo VIS,
 • právo na informáciu o členskom štáte, ktorý tieto údaje do VIS vložil,
 • právo na opravu alebo výmaz údajov a
 • právo podať sťažnosť.

Právo na prístup k údajom je právo dotknutej osoby na informáciu, či vôbec a aké osobné údaje sú o nej vo VIS uchovávané.

Právo na informácie predstavuje právo každej osoby získať informáciu o údajoch, ktoré sú o ňom zaznamenávané vo VIS a právo na informáciu o členskom štáte, ktorý tieto údaje do VIS vložil. Prístup k údajom vo VIS môže poskytnúť iba ten členský štát, ktorý ich do VIS zadal.

Právo na opravu či vymazanie údajov zaručuje každej dotknutej osobe, aby mohla uplatniť svoju námietku zameranú na opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov uchovávaných vo VIS, v prípade ak sú tieto údaje obsahovo nepresné alebo ak sú spracované nezákonným spôsobom môže dotknutá osoba požadovať vymazanie údajov. Len ten členský štát, ktorý osobné údaje do systému - VIS vložil, má právo ich meniť.

Právo podať sťažnosť predstavuje právo dotknutej osoby podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR ako národnému dozornému orgánu, ktorý overuje zákonnosť spracovania osobných údajov vo VIS, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore s príslušnými právnymi predpismi alebo mu bola poskytnutá odpoveď, ktorá nie je pre neho dostatočne uspokojivá.

Uplatnenie práv dotknutých osôb

Dotknutá osoba môže svoje práva ako právo na prístup k údajom, právo na informácie a právo na opravu, či vymazanie údajov uplatniť v prvom rade u prevádzkovateľa osobných údajov (v prípade VIS v SR je prevádzkovateľom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR) ohľadom VIS pomocou žiadosti o prístup, žiadosti o opravu alebo výmaz, ktoré môže dotknutá osoba doručiť:

 • osobne,
 • písomne, na adresu:

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  Hlboká cesta 2
  811 04 Bratislava
  Slovenská republika

 • elektronicky podpísanú zaručeným elektronickým podpisom.

V prípade zasielania kópii dokumentov na príslušný orgán (občiansky preukaz, pas...), Vás prosíme o ich zaslanie v chránenej podobe (napr. zaheslovanie) a tiež o zaslanie hesla k dokumentu v oddelenej správe. Pomáhate tak chrániť svoje súkromie.

Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „úrad“) je príslušným orgánom na preskúmavanie spracúvania osobných údajov v tých prípadoch, ak existuje podozrenie z neoprávneného postupu prevádzkovateľa osobných údajov alebo ak sa dotknutá osoba domnieva, že zo strany prevádzkovateľa nebola poskytnutá dostatočne uspokojivá odpoveď. V týchto prípadoch môže podať sťažnosť vo veci spracovania údajov vo VIS.

Kontaktná adresa úradu:

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava
Slovenská republika

Dokumenty na stiahnutie:

Názov Veľkosť Dátum
navrh_na_zacatie_konania_o_ochrane_osobnych_udajov_vis_sjl.pdf Stiahnuť (pdf, 272,77 kB)
ziadost_o_opravu_alebo_vymaz_vis.pdf Stiahnuť (pdf, 265,67 kB)
ziadost_o_pristup_vis_sjl.pdf Stiahnuť (pdf, 264,7 kB)

Súvisiaci odkaz: https://www.mzv.sk/ochrana-osobnych-udajov