Práva dotknutej osoby v schengenskom informačnom systéme

Aké sú práva dotknutých osôb v Schengenskom informačnom systéme?

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v Schengenskom informačnom systéme, má právo na prístup k týmto údajom, právo na opravu nesprávnych údajov alebo vymazanie nezákonne uchovávaných údajov.
Právo na prístup
Čo je to?

Právom na prístup sa rozumie právo jednotlivca získať informácie o tom, či a aké údaje sa o nej spracúvajú.

Aké informácie mi majú byť poskytnuté?

Jednotlivec má právo dostať potvrdenie o tom, či sa o nej v SIS spracúvajú osobné údaje a ak je to tak, má právo na prístup k svojim osobným údajom a na tieto informácie:

 • účel spracúvania,
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli údaje sprístupnené, najmä v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách,
 • predpokladaná doba uchovávania osobných údajov,
 • existencia práva požiadať o opravu nesprávnych údajov alebo o vymazanie nezákonne uchovávaných údajov,
 • právo podať návrh na začatie konania,
 • oznámenie zdroja informácií, ak sa údaje zbierajú od tretej strany.
Právo na opravu alebo výmaz údajov
Čo je to?

Existuje aj právo na opravu fakticky chybných alebo neúplných údajov, ako aj právo žiadať vymazanie nezákonne uchovávaných osobných údajov. Podľa schengenského právneho rámca, zápis v SIS je oprávnený zmeniť alebo vymazať iba ten členský štát, ktorý vydal zápis. Žiadateľ musí uviesť dôvody žiadosti na opravu alebo vymazanie údajov a zhromaždiť všetky relevantné skutočnosti podporujúce žiadosť.

Ako si uplatniť tieto práva?

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva na Ministerstve vnútra SR, úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia PZ, národná ústredňa Sirene (ďalej len “Národná ústredňa Sirene”)

 1. osobne, písomne alebo elektronicky podpísanú zaručeným elektronickým podpisom na adresu prevádzkovateľa:

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Prezídium Policajného zboru
  úrad medzinárodnej policajnej spolupráce
  národná ústredňa Sirene
  Pribinova 2
  812 72 Bratislava
  Slovenská republika

 2. prostredníctvom formulára na webe prevádzkovateľa https://www.minv.sk/?Prava
 3. prostredníctvom nezabezpečenej e-mailovej komunikácie na emailovej adrese sirene@minv.sk

Ak vo vašej správe posielate prílohy (občiansky preukaz, pas...), žiadame vás o ich zaslanie tak, aby boli chránené heslom. Heslo k prílohe zašlite v samostatnej správe. Pomáhate tak chrániť svoje súkromie.

Môžete použiť tieto vzory:

Názov Veľkosť Dátum
vzor_ziadosti_o_uplatnenie_prava_na_opravu_nespravnych_udajov.docx Stiahnuť (docx, 19,66 kB)
vzor_ziadosti_o_uplatnenie_prava_na_pristup_k_osobnym_udajom.docx Stiahnuť (docx, 18,14 kB)
vzor_ziadosti_o_uplatnenie_prava_na_vymazanie_udajov.docx Stiahnuť (docx, 18,09 kB)

Dotknutá osoba má byť informovaná čo najskôr a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti a o ďalšom postupe pri uplatňovaní tohto práva. Toto obdobie sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace a v takom prípade bude dotknutá osoba informovaná o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od prijatia žiadosti spolu s dôvodmi oneskorenia.

Čo môžem urobiť, keď nie som spokojný/á?

Právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu alebo podať žalobu na súd
Čo je to?

Každá dotknutá osoba má právo podať žalobu na súd alebo podať návrh na začatie konania na dozorný orgán za účelom uplatnenia svojho práva na prístup, opravu, vymazanie, získanie informácie alebo získanie náhrady škody v súvislosti so zápisom, ktorý sa jej týka.

Ako môžem podať návrh na začatie konania?

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej ako „Úrad“) je príslušným orgánom na preskúmavanie spracúvania osobných údajov v rámci vnútroštátnej časti SIS v tom prípade, ak existuje podozrenie z neoprávneného postupu alebo v prípade poskytnutia neuspokojivej odpovede.

Ako dotknutá osoba máte právo podať na Úrad návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov s cieľom začatia konania o ochrane osobných údajov. Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov a súvisiace informácie k takémuto návrhu a konaniu nájdete tu.

Čo urobí dozorný orgán s mojím návrhom na začatie konania?

Ak Úrad uzná návrh na začatie konania za prípustný, začne konanie podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzorové rozhodnutie nájdete tu.

Upozornenie: Ak sa dotknutá osoba so žiadosťou o prístup k údajom, opravu alebo vymazanie osobných údajov obráti najprv na Úrad, takáto žiadosť bude postúpená na vybavenie Národnej ústredni Sirene.

S cieľom uľahčenia výkonu práv dotknutých osôb bol vytvorený Sprievodca (Guide). Časť 3 (Part 3) obsahuje zoznam vnútroštátnych orgánov, ktoré sú príslušné vybavovať žiadosti dotknutých osôb, a relevantné informácie súvisiace s vnútroštátnymi požiadavkami.

Súvisiaci odkaz: