Európsky výbor pre ochranu osobných údajov

Európsky výbor pre ochranu osobných údajov (ang. European Data Protection Board, skratka EDPB) je nezávislý orgán Európskej únie s právnou subjektivitou, ktorý prispieva ku konzistentnému uplatňovaniu pravidiel ochrany údajov v celej Európskej únii, a podporuje spoluprácu medzi orgánmi pre ochranu osobných údajov EÚ. Vznikol podľa čl. 68 GDPR a je nástupcom Pracovnej skupiny pre ochranu údajov zriadenej podľa článku 29, známej pod skratkou WP29.

EDBP zastupuje jeho predseda. Pozostáva z vedúceho predstaviteľa jedného dozorného orgánu každého členského štátu a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS), alebo ich zástupcov. Európska komisia má právo zúčastňovať sa na činnosti a zasadnutiach výboru bez hlasovacieho práva.

Úlohy a povinnosti

  • poskytovať všeobecné usmernenia (vrátane usmernení, odporúčaní a najlepších postupov) na objasnenie GDPR,
  • poskytovať poradenstvo Európskej komisii v akejkoľvek veci týkajúcej sa ochrany osobných údajov a nových navrhovaných právnych predpisov v Európskej únii,
  • prijímať zistenia o konzistentnosti v cezhraničných prípadoch týkajúcich sa ochrany údajov a
  • podporovať spoluprácu a účinnú výmenu informácií a najlepších postupov medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi.

EDPB vypracúva aj výročnú správu o svojich činnostiach, ktorá sa uverejňuje a zasiela Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Kontaktné údaje
Webová stránka: https://edpb.europa.eu/edpb_sk
Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels
E-mail: edpb@edpb.europa.eu