Podávanie námietok voči protokolu z kontroly

Názov koncovej služby: Podávanie námietok voči protokolu z kontroly spracúvania osobných údajov

Popis:

Služba umožňuje podávanie námietok voči protokolu o kontrole spracúvania osobných údajov po oboznámení sa s kontrolnými zisteniami v protokole v lehote 21 dní odo dňa doručenia protokolu kontrolovanej osobe.

Služba je určená pre kontrolovanú osobu, ktorou môže byť fyzická alebo právnická osoba.

Podmienky

Kontrolovaná osoba v námietkach uvedie:

a) v prípade fyzickej osoby identifikačné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresu bydliska; v prípade právnickej osoby identifikačné údaje v rozsahu obchodné meno, adresa sídla alebo mesta podnikania, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v jej mene, dátum a podpis,

b) číslo protokolu o kontrole,

c) námietky smerujúce voči kontrolným zisteniam.

Kontrolovaná osoba je oprávnená podať námietky v lehote 21 dní odo dňa doručenia protokolu o kontrole.

Spôsob podania

elektronicky - prostredníctvom elektronickej služby

listinne poštou alebo osobne doručením do podateľne úradu

Elektronické podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a zároveň pri podaní je potrebné sa autentifikovať.

Poplatky

Služba nie je spojená s povinnosťou úhrady správneho poplatku.

Výsledok

Námietky kontrolovanej osoby kontrolný orgán posúdi z hľadiska ich obsahu a opodstatnenosti a vypracuje o nich dodatok. Kontrolný orgán informuje kontrolovanú osobu o výsledku preskúmania námietok v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia námietok.

Dodatok k protokolu o kontrole bude zaslaný do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania budú dokumenty zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Služba je poskytovaná elektronicky prostredníctvom elektronického formulára cez portál ÚPVS:

UPVS link