Podávanie návrhu na začatie konania

Názov koncovej služby: Podávanie návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov

Popis:

Službu možno využiť v prípade podozrenia z neoprávneného spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Službu "podanie návrhu" môže využiť každý, kto sa domnieva, že jeho osobné údaje alebo osobné údaje inej dotknutej osoby boli spracúvané v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov (napríklad ste odvolali Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov, no spoločnosť aj napriek tomu ďalej spracúva Vaše osobné údaje...), alebo v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov "GDPR". Ak úrad konanie o ochrane osobných údajov začne, účastníkom konania o ochrane osobných údajov je ten, kto podal návrh na začatie konania alebo ten, kto tvrdí, že je priamo dotknutý na svojich právach. V prípade, ak sa podávateľ domnieva, že osobné údaje inej osoby boli spracúvané v rozpore s ochranou osobných údajov môže túto službu využiť tiež, avšak v tom prípade bude úrad považovať návrh za podnet a podávateľ, nakoľko nie je priamo poškodený, nebude účastníkom konania o ochrane osobných údajov.

Podmienky

Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov musí obsahovať

a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,

b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,

c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,

d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,

e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy zákona č. 18/2018 Z. z. alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba

Úrad návrh odloží, ak

a) je návrh zjavne neopodstatnený,

b) vec, ktorej sa návrh týka, prejednáva súd alebo orgán činný v trestnom konaní,

c) navrhovateľ neposkytol úradu na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť, pričom bez jeho aktívnej účasti nemožno vec vybaviť; úrad navrhovateľa o možnosti odloženia návrhu upovedomí,

d) od udalosti, ktorej sa návrh týka, uplynuli v deň jeho doručenia viac ako tri roky.

Ak návrh doručí úradu iná osoba ako dotknutá osoba, návrh sa považuje za podnet na začatie konania bez návrhu

Úrad posúdi podnet do 30 dní odo dňa doručenia podnetu úradu, a ak podnet neodloží, začne konanie a vo veci rozhodne.

O spôsobe vybavenia podnetu úrad informuje podávateľa do 30 dní odo dňa doručenia podnetu úradu.

Spôsob podania

elektronicky - prostredníctvom elektronickej služby

listinne poštou alebo osobne doručením do podateľne úradu alebo ústne do zápisnice

Elektronické podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a zároveň pri podaní je potrebné sa autentifikovať.

Poplatky

Podanie návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov nie je spojené s povinnosťou úhrady správneho poplatku.

Výsledok

Úrad rozhodne v konaní do 90 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch úrad túto lehotu primerane predĺži, najviac však o 180 dní. O predĺžení lehoty úrad písomne informuje účastníkov konania.

Ak je počas konania potrebné vykonať kontrolu, lehota na vydanie rozhodnutia neplynie odo dňa začatia kontroly do dňa ukončenia kontroly.

Ak počas konania úrad zistí splnenie podmienok na prerušenie konania podľa osobitného predpisu, úrad konanie preruší, o čom informuje účastníkov konania.

Ak úrad zistí porušenie práv dotknutej osoby alebo nesplnenie povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom pre oblasť ochrany osobných údajov účastníkom konania, rozhodnutím môže

a) uložiť opatrenia na nápravu a lehotu na vykonanie nariadeného opatrenia podľa odseku 3, ak je to dôvodné a účelné,

b) zrušiť záväznosť schváleného kódexu správania pre prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorý sa zaviazal dodržiavať schválený kódex správania,

c) odňať certifikát,

d) nariadiť certifikačnému subjektu odňatie certifikátu, e) uložiť pokutu podľa § 104.

Ak sa v konaní nepreukáže porušenie práv dotknutej osoby alebo ak sa nepreukáže nesplnenie povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo osobitným predpisom účastníkom konania, úrad konanie zastaví.

Proti rozhodnutiu podľa § 102 možno podať rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.

Služba je poskytovaná elektronicky prostredníctvom elektronického formulára cez portál ÚPVS:

UPVS link