Prenos do krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany

Pokiaľ Komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti, prípadne rozhodnutie o primeranosti zrušila, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže na prenos využiť ešte tieto inštitúty:

1. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poskytol primerané záruky a dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy a ide o kumulatívne splnenie podmienok. Následne je možné si vybrať z nižšie uvedených možností:

 1. nie je potrebné žiadať dozorný orgán o osobitné povolenie pri využití
  1. právne záväzného a vykonateľného nástroja medzi orgánmi verejnej moci alebo verejnoprávnymi subjektmi;
  2. záväzných vnútropodnikových pravidiel;
  3. štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijala Komisia;
   • rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/914 sa môže použiť na prenos osobných údajov medzi:
    • prevádzkovateľ v EÚ – prevádzkovateľ v tretej krajine
    • prevádzkovateľ v EÚ – sprostredkovateľ v tretej krajine
    • sprostredkovateľ v EÚ – sprostredkovateľ v tretej krajine
    • sprostredkovateľ v EÚ – prevádzkovateľ v tretej krajine

     Dňa 25. mája 2022 vydala Európska komisia dokument s názvom Otázky a odpovede pre štandardné zmluvné doložky podľa rozhodnutia Komisie (EÚ) 2021/914 . Dokument je dostupný v anglickom jazyku na tomto odkaze The New Standard Contractual Clauses – Questions And Answers.

  4. štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijal dozorný orgán, a ktoré schválila Komisia;
  5. schváleného kódexu správania spolu so záväznými a vymáhateľnými záväzkami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v tretej krajine spočívajúcimi v uplatňovaní primeraných záruk, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb, alebo
  6. schváleného certifikačného mechanizmu so záväzným a vymáhateľným záväzkom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v tretej krajine spočívajúcim v uplatňovaní primeraných záruk, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb;
 2. je potrebné žiadať dozorný orgán o osobitné povolenie pri využití
  1. zmluvných doložiek medzi prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom a prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo príjemcom osobných údajov v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii, alebo
  2. ustanovení, ktoré sa vložia do administratívnych dojednaní medzi orgánmi verejnej moci alebo verejnoprávnymi subjektmi a zahŕňajú vymožiteľné a účinné práva dotknutých osôb.

   Ak tieto nástroje na prenos nemôžu vzhľadom na svoju povahu poskytnúť záruky, ktoré by dbali na to, aby úroveň ochrany vyžadovaná právom Únie bola dodržaná, môže sa vyžadovať v závislosti od situácie existujúcej v určitej tretej krajine, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ prijal dodatočné opatrenia s cieľom zaručiť dodržiavanie tejto úrovne ochrany. Viac o dodatočných opatreniach sa dozviete v dokumente Odporúčania o opatreniach, ktoré dopĺňajú nástroje na prenos, aby sa zabezpečil súlad s úrovňou ochrany osobných údajov v EÚSupplementary Measures Roadmap.

2. Výnimky pre osobitné situácie

Ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti alebo ak neexistujú primerané záruky prenosov osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa uskutoční len za jednej z týchto podmienok

 1. otknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas s navrhovaným prenosom po tom, ako bola informovaná o rizikách, ktoré takéto prenosy môžu pre ňu predstavovať z dôvodu absencie rozhodnutia o primeranosti a primeraných záruk;
 2. prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby;
 3. prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi prevádzkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou;
 4. prenos je nevyhnutný z dôležitých dôvodov verejného záujmu;
 5. prenos je nevyhnutný na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 6. prenos je nevyhnutný na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo iných osôb, ak je dotknutá osoba fyzicky alebo právne nespôsobilá vyjadriť súhlas;
 7. prenos sa uskutočňuje z registra, ktorý je podľa práva Únie alebo práva členského štátu určený na poskytovanie informácií verejnosti a ktorý je otvorený na nahliadanie verejnosti alebo akejkoľvek osobe, ktorá vie preukázať oprávnený záujem, ale len pokiaľ sú v tomto konkrétnom prípade splnené podmienky stanovené právom Únie alebo právom členského štátu na nahliadanie.

3. Ojedinelý prenos osobných údajov

Pokiaľ prevádzkovateľ nevie využiť žiadny z vyššie uvedených inštitútov, prenos osobných údajov sa môže uskutočniť len za splnenia týchto kumulatívnych kritérií:

 • prenos nie je opakujúcej sa povahy,
 • týka sa len obmedzeného počtu dotknutých osôb,
 • je nevyhnutný na účely závažných oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a nad ktorými neprevažujú záujmy alebo práva a slobody dotknutej osoby,
 • a prevádzkovateľ posúdil všetky okolnosti sprevádzajúce prenos údajov a na základe tohto posúdenia poskytol vhodné záruky, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ informuje o prenose dozorný orgán. Prevádzkovateľ okrem plnenia informačnej povinnosti voči dotknutej osobe taktiež informuje dotknutú osobu o prenose a o závažných oprávnených záujmoch, ktoré sleduje.