Oznámenie o ochrane údajov

Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „úrad“) pre zabezpečenie komunikácie s verejnosťou využíva webové sídlo úradu. Prostredníctvom webového sídla úrad poskytuje základné informácie o činnosti úradu, metodicky usmerňuje, informuje o slovenských a európskych novinkách a všeobecných informáciách o ochrane osobných údajov, poskytuje informácie o výberových konaniach, poskytuje formuláre na registráciu zodpovedných osôb, poskytuje formulár na oznámenie prevádzkovateľa o porušení ochrany osobných údajov, poskytuje formulár na sprístupnenie informácií.

Poskytované služby na  stránke úradu vyžadujú spracúvanie osobných údajov. Nižšie vás informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré získavame prostredníctvom komunikačného kanála webovej stránky úradu, vrátane použitia cookies.

Úrad spracúva informácie len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu vzťahujúceho sa k činnostiam úradu ako orgánu verejnej moci, ktoré sú určené v §81 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“).

1.Kto je zodpovedný na spracúvanie vašich osobných údajov na tomto webovom sídle?

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12

820 07 Bratislava

statny.dozor@pdp.gov.sk

2.Kontaktné údaje zodpovednej osoby

zodpovednaosoba@pdp.gov.sk

3.Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Využívame funkcionalitu našej webovej stránky na zbieranie osobných údajov v kontexte aktivít úradu, najmä na:

a) formulár na vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácii

b) formulár na oznámenie prevádzkovateľa o porušení ochrany osobných údajov

c) formulár naregistráciu oznámenia zodpovedných osôb prevádzkovateľa a sprostredkovateľa

d) sieťová bezpečnosť a bezpečnosť (ochrana pred kybernetickými útokmi)

Tieto spracovateľské činnosti sú zohľadnené v Informácii o účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, lehotách uchovávania a príjemcoch Úradu.

4.Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

a) formulár na vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácii - meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, fax a ostatné údaje vyplnené v žiadosti o sprístupnenie informácii

b) formulár na oznámenie prevádzkovateľa o porušení ochrany osobných údajov- meno a priezvisko, tituly, e-mail, telefónne číslo, adresa

c) formulár naregistráciu oznámenia zodpovedných osôb prevádzkovateľa a sprostredkovateľa - meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa

d) sieťová bezpečnosť a bezpečnosť- sieťový prenos logov zo systémov, e-mailové adresy, telefónne číslo, technické údaje- IP adresa, zariadenia IT zúčastnené na incidente, názov súboru

5.Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

a) formulár na vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácii - Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

b) formulár na oznámenie prevádzkovateľa o porušení ochrany osobných údajov- § 40 zákona o ochrane osobných údajov, čl. 34 nariadenia

c) formulár naregistráciu oznámenia zodpovedných osôb prevádzkovateľa a sprostredkovateľa- § 44 zákona o ochrane osobných údajov, čl. 37 nariadenia

d) sieťová bezpečnosť a bezpečnosť- § 12 ods. 1 a) Zákona č. 95/2019 Z. z. o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 30, §3 4, § 35 Výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

6.Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

a) formulár na vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácii - 5 rokov

b) formulár na oznámenie prevádzkovateľa o porušení ochrany osobných údajov - 5 rokov

c) formulár naregistráciu oznámenia zodpovedných osôb prevádzkovateľa a sprostredkovateľa- 5 rokov od skončenia určenia zodpovednej osoby

d)sieťová bezpečnosť a  bezpečnosť - 1 rok

7.Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať poverení zamestnanci úradu.

8.Budú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii?

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii.

9.Zahŕňa spracúvanie vašich osobných údajov Úradom automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie?

Spracúvanie vašich osobných údajov úradom nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

10.Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Dotknutá osoba má právo od Úradu požadovať:

- vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané Úradom, ako aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,

- opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,

- vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia, napríklad ak:

  • už ich Úrad nepotrebuje
  • ich Úrad spracúva nezákonne,

-obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z prípadov uvedený v čl. 18 nariadenia.

11.Sú vaše osobné údaje zdieľané so sociálnymi médiami?

Nie, vaše osobné údaje nie sú zdieľané so sociálnymi médiami.

12.Ako je zabezpečená bezpečnosť našej stránky?

Chránime vaše údaje pri prenose medzi vašim prehliadačom a našou stránkou používaním SSL Secure Code Protokolu.

13.Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?

Za určitých zákonných podmienok môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám (ako napríklad orgánom činným v trestnom konaní), ak je to nevyhnutné a primerané vzhľadom k špecifickým a zákonne určeným účelom.

14.Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čiže Úradu

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov nájdete na stránke úradu: Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov možno podať:

  • písomne v listinnej podobe,
  • písomne v elektronickej podobe autorizovaný podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci; elektronické podanie bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (t. j. bežný email bez zaručeného elektronického podpisu) treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe,
  • osobne na úrade ústnou formou do zápisnice.