Informovanie Úradu o prenose údajov do tretej krajiny

Názov koncovej služby: Informovanie Úradu na ochranu osobných údajov SR prevádzkovateľom o prenose údajov do tretej krajiny

Popis:

Služba je určená pre prevádzkovateľov a umožňuje splniť si informačnú povinnosť prevádzkovateľov v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii v zmysle Výnimky pre osobitné situácie zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR.

Podmienky

Ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti podľa článku 45 ods. 3 GDPR alebo ak neexistujú primerané záruky podľa článku 46 GDPR vrátane záväzných vnútropodnikových pravidiel, prenos alebo súbor prenosov osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa uskutoční len za jednej z týchto podmienok:

a) dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas s navrhovaným prenosom po tom, ako bola informovaná o rizikách, ktoré takéto prenosy môžu pre ňu predstavovať z dôvodu absencie rozhodnutia o primeranosti a primeraných záruk;

b) prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby;

c) prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi prevádzkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou;

d) prenos je nevyhnutný z dôležitých dôvodov verejného záujmu;

e) prenos je nevyhnutný na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

f) prenos je nevyhnutný na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo iných osôb, ak je dotknutá osoba fyzicky alebo právne nespôsobilá vyjadriť súhlas;

g) prenos sa uskutočňuje z registra, ktorý je podľa práva Únie alebo práva členského štátu určený na poskytovanie informácií verejnosti a ktorý je otvorený na nahliadanie verejnosti alebo akejkoľvek osobe, ktorá vie preukázať oprávnený záujem, ale len pokiaľ sú v tomto konkrétnom prípade splnené podmienky stanovené právom Únie alebo právom členského štátu na nahliadanie.

Ak by sa prenos nezakladá na ustanovení článku 45 alebo 46 vrátane ustanovení o záväzných vnútropodnikových pravidlách a neuplatňuje sa žiadna výnimka pre osobitnú situáciu uvedená v prvom pododseku tohto odseku, prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť, len ak prenos nie je opakujúcej sa povahy, týka sa len obmedzeného počtu dotknutých osôb, je nevyhnutný na účely závažných oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a nad ktorými neprevažujú záujmy alebo práva a slobody dotknutej osoby, a prevádzkovateľ posúdil všetky okolnosti sprevádzajúce prenos údajov a na základe tohto posúdenia poskytol vhodné záruky, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ informuje o prenose dozorný orgán. Prevádzkovateľ okrem poskytnutia informácií uvedených v článkoch 13 a 14 informuje dotknutú osobu o prenose a o závažných oprávnených záujmoch, ktoré sleduje.

Prenos podľa odseku 1 prvého pododseku písm. g) GDPR nezahŕňa všetky osobné údaje alebo celé kategórie osobných údajov obsiahnutých v registri. Ak je register určený na nahliadanie pre osoby s oprávneným záujmom, prenos sa uskutoční iba na žiadosť týchto osôb alebo vtedy, keď majú byť príjemcami.

Odsek 1 prvý pododsek písm. a), b) a c) a odsek 1 druhý pododsek GDPR sa neuplatňujú na činnosti, ktoré vykonávajú orgány verejnej moci pri uplatňovaní svojich verejných právomocí.

Verejný záujem musí byť uznaný právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti, môžu sa v práve Únie alebo v práve členského štátu zo závažných dôvodov verejného záujmu výslovne stanoviť obmedzenia prenosu osobitných kategórií osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Členské štáty oznámia takéto ustanovenia Komisii.

Ak prenos nemožno uskutočniť a nemožno ani uplatniť žiadnu výnimku pre osobitnú situáciu, prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť len vtedy, ak

a) prenos nie je opakujúcej sa povahy,

b) prenos sa týka len obmedzeného počtu dotknutých osôb,

c) prenos je nevyhnutný na účel závažných oprávnených záujmov prevádzkovateľa, nad ktorými neprevažujú práva alebo záujmy dotknutej osoby, a

d) prevádzkovateľ posúdil okolnosti sprevádzajúce prenos osobných údajov a na základe tohto posúdenia poskytol vhodné záruky ochrany osobných údajov.

Spôsob podania

elektronicky - prostredníctvom elektronickej služby

Elektronické podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a zároveň pri podaní je potrebné sa autentifikovať.

Poplatky

Informačná povinnosť prevádzkovateľov v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii nie je spojená s povinnosťou úhrady správneho poplatku.

Výsledok

Prevádzkovateľ je povinný o prenose vopred informovať úrad. Prevádzkovateľ je okrem poskytnutia informácií podľa § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. povinný informovať dotknutú osobu o prenose a o svojich oprávnených záujmoch v lehotách podľa § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zdokumentujú posúdenie, ako aj vhodné záruky v záznamoch o spracovateľských činnostiach.

Služba je poskytovaná elektronicky prostredníctvom elektronického formulára cez portál ÚPVS:

UPVS link