Schvaľovanie kódexov

Názov koncovej služby: Schvaľovanie kódexov správania v oblasti ochrany osobných údajov

Popis:

Služba umožňuje združeniam zastupujúcim kategóriu prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov alebo iným subjektom zastupujúcim kategóriu prevádzkovateľov požiadať Úrad na ochranu osobných údajov SR o schválenie návrhu kódexu správania, návrhu zmeny schváleného kódexu správania alebo návrhu rozšírenia schváleného kódexu správania.

Podmienky

Žiadosť o schválenie kódexu správania musí obsahovať:

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) meno a priezvisko štatutárneho zástupcu alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa,

c) označenie, či ide o návrh kódexu správania, návrh zmeny schváleného kódexu správania alebo návrh rozšírenia schváleného kódexu správania,

d) postup združenia, ktorým sa člen združenia zaväzuje dodržiavať schválený kódex správania,

e) záväzok prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa podrobiť sa monitorovaniu dodržiavania schváleného kódexu správania v súlade s pravidlami a postupmi na monitorovanie dodržiavania kódexu správania,

f) opis práv a povinností prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa pri výkone monitorovania dodržiavania schváleného kódexu správania,

g) uvedenie predmetu, na ktorý sa návrh kódexu správania, návrh zmeny schváleného kódexu správania alebo návrh rozšírenia schváleného kódexu správania vzťahuje,

h) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,

i) kategórie osobných údajov,

j) kategórie dotknutých osôb,

k) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu osobných údajov, ak existuje,

l) opis spracovateľských činností, informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania a informácie o existencii profilovania,

m) opis postupu žiadateľa pri uplatnení práv dotknutou osobou,

n) informáciu, či sa návrh kódexu správania týka spracovateľských činností vo viacerých členských štátoch,

o) identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie pri prenose osobných údajov a informáciu o prijatých primeraných zárukách tohto prenosu,

p) prijaté pravidlá a postupy na monitorovanie dodržiavania kódexu správania.

Žiadateľ k žiadosti o schválenie kódexu správania musí priložiť:

a) návrh kódexu správania, návrh zmeny schváleného kódexu správania alebo návrh rozšírenia schváleného kódexu správania, a to aj v anglickom jazyku, ak sa týka spracovateľských činností vo viacerých členských štátoch,

b) potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,

c) ďalšie informácie a podklady nevyhnutné na posúdenie súladu návrhu kódexu správania s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.

Spôsob podania

elektronicky - prostredníctvom elektronickej služby

listinne poštou alebo osobne doručením do podateľne úradu

Elektronické podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a zároveň pri podaní je potrebné sa autentifikovať.

Poplatky

Konanie o schválení kódexu správania ..............................................................1 000 eur

Konanie o zmene kódexu správania ..................................................................1 000 eur

Konanie o rozšírení kódexu správania ...............................................................1 000 eur

Výsledok

Ak úrad počas konania o schválenie kódexu správania zistí nesúlad so zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo osobitným predpisom, vyzve žiadateľa na odstránenie zisteného nesúladu v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní; počas plynutia lehoty na odstránenie zisteného nesúladu neplynie lehota v konaní o schválenie kódexu správania. Na odôvodnenú žiadosť žiadateľa úrad určenú lehotu môže predĺžiť najviac o 60 dní.

Úrad konanie o schválenie kódexu správania zastaví, ak žiadateľ

a) neodstráni nedostatky žiadosti v určenej lehote,

b) neodstráni úradom zistené nedostatky v určenej lehote

Úrad rozhodne o schválení kódexu správania, o zmene schváleného kódexu správania alebo o rozšírení schváleného kódexu správania do 90 dní odo dňa začatia konania.

Úrad po preskúmaní žiadosti o schválenie kódexu správania súvisiacej dokumentácie vydá rozhodnutie o schválení kódexu správania, rozhodnutie o schválení zmeny schváleného kódexu správania alebo rozhodnutie o schválení rozšírenia schváleného kódexu správania, ak návrh kódexu správania, návrh zmeny schváleného kódexu správania alebo návrh rozšírenia schváleného kódexu správania je v súlade a poskytuje dostatočné primerané záruky ochrany osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. alebo osobitného predpisu.

Proti rozhodnutiu o schválení kódexu správania, rozhodnutiu o zmene schváleného kódexu správania alebo rozhodnutiu o rozšírení schváleného kódexu správania nie je prípustný rozklad.

Proti rozhodnutiu o neschválení kódexu správania, rozhodnutiu o neschválení zmeny schváleného kódexu správania alebo rozhodnutiu o neschválení rozšírenia schváleného kódexu správania je prípustný rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu

Služba je poskytovaná elektronicky prostredníctvom elektronického formulára cez portál ÚPVS:

UPVS link