Rada Európy

Základné informácie:
Rada Európy (po angl. Council of Europe, skratka COE) je najstaršia medzinárodná politická organizácia Európy (založená 5. mája 1949 Londýnskou zmluvou)
Sídlo: Palác Európy (Štrasburg, Francúzsko)
Pracovný jazyk: anglický jazyk, francúzsky jazyk
Členské štáty: 47

EDBP zastupuje jeho predseda. Pozostáva z vedúceho predstaviteľa jedného dozorného orgánu každého členského štátu a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS), alebo ich zástupcov. Európska komisia má právo zúčastňovať sa na činnosti a zasadnutiach výboru bez hlasovacieho práva.

Dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (Dohovor 108) bol otvorený na podpis 28. januára 1981. Predstavuje jediný medzinárodnoprávne záväzný nástroj v oblasti ochrany údajov. Podľa tohto Dohovoru 108 sa od strán vyžaduje, aby vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch prijali potrebné opatrenia na uplatňovanie zásad, ktoré dohovor stanovuje, s cieľom zabezpečiť rešpektovanie základných ľudských práv všetkých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na svojom území.

Vzhľadom na zvýšenie frekvencie aj obsahu cezhraničnej výmeny osobných údajov je potrebné zabezpečiť účinnú ochranu ľudských práv a základných slobôd, najmä právo na súkromie. Dodatkový protokol otvorený na podpis 8. novembra 2001 vyžaduje, aby zmluvné strany zriadili orgány dohľadu, ktoré vykonávajú svoje funkcie úplne nezávisle, čo je prvkom účinnej ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov.

Hoci základné zásady obsiahnuté v Dohovore 108 vďaka technologicky neutrálnemu prístupu založenom na princípoch obstáli v skúške časom, Rada Európy považovala za potrebné modernizovať tento významný právny nástroj.

Modernizácia Dohovoru 108 Protokolom (CETS: 223) sledovala dva hlavné ciele, a to po prvé vyriešiť výzvy vyplývajúce z využívania nových informačných a komunikačných technológií a po druhé, posilniť účinnú implementáciu dohovoru.

Modernizovaný Dohovor sa obsahovo približuje právnej úprave ochrany osobných údajov v Európe a má za cieľ v čo najväčšej možnej miere stierať rozdiely medzi jednotlivými štátmi a týmto spôsobom zabezpečiť relevantnú úroveň ochrany súkromia vo svete.

Znenie modernizovaného Dohovoru 108+ (v AJ)

zdroje:
https://www.coe.int/en/web/data-protection/convention108/modernised
https://www.coe.int/en/web/data-protection/convention108-and-protocol