Plán Kontrol na rok 2024

Prvá časť plánu kontrol je  zameraná  na identifikáciu stavu spracúvania osobných údajov v informačných systémoch, pomocou ktorých sa zabezpečuje praktické vykonávanie schengenského acquis na území Slovenskej republiky a v priestoroch zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, ako aj v iných európskych systémoch a agentúrach. Kontroly spočívajú najmä v priebežnom, kontinuálnom monitorovaní činnosti orgánov štátnej správy so zameraním na bezpečné a zákonné spracúvanie osobných údajov v špecifických informačných systémoch využívaných najmä na vnútornú ochranu schengenského priestoru (napr. N.SIS).

I. Schengenské a európske informačné systémy a agentúry

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

1. Národná časť vízového informačného systému (zastupiteľský úrad SR)

Spracovateľské činnosti konzulárneho pracoviska vybraného zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v národnej časti vízového informačného systému (N.VIS) súvisiace s vydávaním schengenských víz podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS), ako aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex). Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

Počet kontrol: 1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

2. Národná časť Schengenského informačného systému

2.1. Spracovateľské činnosti Národnej ústredne SIRENE v národnej časti Schengenského informačného systému (N.SIS) v rámci plnenia úloh Policajného zboru SR na účely Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1861 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, o zmene Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda a o zmene a zrušení nariadenia (ES)
č. 1987/2006, ako aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1862
z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene
a zrušení Rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ. Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

Počet kontrol: 1

2.2. Spracovateľské činnosti vybraného hraničného priechodu v národnej časti Schengenského informačného systému (N.SIS) v rámci plnenia úloh Policajného zboru SR
na účely Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1861 z 28. novembra 2018
o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, o zmene Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda a o zmene
a zrušení nariadenia (ES) č. 1987/2006, ako aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení Rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ. Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov
a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

Počet kontrol: 1

Kontrola bude zameraná aj na spracovateľské činnosti vybraného hraničného priechodu
v národnej časti vízového informačného systému (pozri bod 3.1 tohto ročného plánu).

3. Národná časť Vízového informačného systému

3.1 Spracovateľské činnosti vybraného hraničného priechodu v národnej časti Vízového informačného systému (N VIS) v rámci plnenia úloh Policajného zboru SR na účely podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS), podľa Rozhodnutia Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov
a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania ako aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex). Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

Počet kontrol: 1

Kontrola bude zameraná aj na spracovateľské činnosti vybraného hraničného priechodu
v národnej časti Schengenského informačného systému (pozri bod 2.2 tohto ročného plánu).

3.2 Spracovateľské činnosti Centrálneho vízového orgánu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v národnej časti vízového informačného systému (N VIS)
v rámci plnenia úloh Policajného zboru SR na účely podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS), podľa Rozhodnutia Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS)
na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania
a vyšetrovania ako aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009
z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex). Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov
a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

Počet kontrol: 1

4. Automatizovaný európsky systém identifikácie odtlačkov prstov (Eurodac)

Spracovateľské činnosti národného prístupového bodu informačného systému Eurodac vykonávané podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 603/2013 z 26. júna 2013
o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie
s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č.1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (prepracované znenie), ako aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného
za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie). Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov
a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

Počet kontrol: 1

Druhá časť plánu kontrol zameraná na súlad spracúvania osobných údajov s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov reflektuje riziká spojené so špecifickými spracovateľskými činnosťami alebo s využívaním nových technológií a postupov, najmä s procesmi spôsobilými významne zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov významného počtu dotknutých osôb.

  II. Spracovateľské činnosti

5. Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré pravidelne alebo príležitostne vstupujú do priestorov základných a stredných škôl.

Počet kontrol: 3

6. Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré využívajú služby zdieľanej mobility (bicykle a kolobežky).

Počet kontrol: 2

7. Spracúvanie osobných údajov užívateľov osobných motorových vozidiel (predaj, záručné a pozáručné servisné prehliadky).

Počet kontrol: 1

8. Spracúvanie osobných údajov získavaných v rámci vernostných programov.

Počet kontrol: 1

9. Spracúvanie osobných údajov na účel elektronickej rezervácie termínu návštevy
u lekára a elektronickej komunikácie s lekárom.

Počet kontrol: 1

Predpokladané zameranie kontrol uvedených v bodoch 5 až 9: Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov - zásady spracúvania, zákonnosť spracúvania, podmienky vyjadrenia súhlasu, spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, práva dotknutej osoby, spoloční prevádzkovatelia, sprostredkovateľ, spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, bezpečnosť osobných údajov, posúdenie vplyvu na ochranu údajov, zodpovedná osoba.