Oznámenie o zmene a doplnení zákona o ochrane osobných údajov od 1.7.2024

 

V Zbierke zákonov bol 22.5.2024 vyhlásený zákon č. 109/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže a ktorým je zároveň novelizovaný aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o ochrane osobných údajov).

 

Predmetná novela okrem iného dopĺňa ustanovenie § 3 ods. 5 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov o pojem „zosnulé osoby“, ktorý negatívne vymedzuje pôsobnosť vo vzťahu k taxatívne vymedzeným prípadom. Týmto postupom dochádza k zosúladeniu výkladu pôsobnosti zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov zosnulých osôb s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Odôvodnenie (recitál) 27 všeobecného nariadenia o ochrane údajov ustanovuje, že toto nariadenie sa neuplatňuje na osobné údaje zosnulých osôb. Členské štáty môžu stanoviť pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov zosnulých osôb.

 

Ochrana osobnosti podľa ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov touto novelou nie je dotknutá.