Personálny audit

 

Personálny audit, ktorý sa Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky rozhodol podstúpiť z vlastnej iniciatívy, je motivovaný neúnosnou situáciou v oblasti jeho personálnych zdrojov. Cieľom auditu, ktorý v najbližších dňoch začne vykonávať externá audítorská spoločnosť, je komparácia úloh (z kvantitatívneho i kvalitatívneho hľadiska), za ktoré je úrad zodpovedný, s jeho aktuálnym personálnym stavom. Posilnenie personálneho zázemia úradu a jeho stabilizácia sú v súčasnosti základnými predpokladmi účinnej ochrany osobných údajov dotknutých osôb, teda každého človeka, ktorého osobné údaje sú predmetom spracúvania.