Rozhodnutie SD EÚ vo veci C741/21 GP proti juris GmbH

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 11. apríla 2024 rozhodnutie vo veci C‑741/21 GP proti juris GmbH, v ktorom sa z pohľadu nariadenia 2016/679 venoval právu na náhradu škody, pojmu ‚nemajetková ujma‘ a výkladu článku 82 nariadenia 2016/679.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Pripomenul, že z judikatúry SD EÚ vyplýva, že samotné porušenie tohto nariadenia nestačí na priznanie práva na náhradu škody, keďže existencia majetkovej alebo nemajetkovej „ujmy“ alebo „škody“, ktorá bola „utrpená“, predstavuje jednu z podmienok vzniku práva na náhradu škody stanoveného v článku 82 ods. 1, rovnako ako aj existencia porušenia tohto nariadeniapríčinnej súvislosti medzi touto ujmou a týmto porušením, pričom tieto tri podmienky sú kumulatívne. Osoba, ktorá sa domáha náhrady nemajetkovej ujmy na základe tohto ustanovenia, je povinná preukázať nielen porušenie ustanovení tohto nariadenia, ale aj to, že toto porušenie jej spôsobilo takúto ujmu.
  • Porušenie ustanovení nariadenia, ktoré priznávajú práva dotknutej osobe, samo osebe nepostačuje na založenie hmotného práva na náhradu škody na základe tohto nariadenia, ktoré vyžaduje, aby boli splnené aj ďalšie dve podmienky. Porušenie nariadenia tak samo osebe nemôže predstavovať „nemajetkovú ujmu“ v zmysle tohto nariadenia, bez ohľadu na stupeň závažnosti ujmy, ktorú táto osoba utrpela.
  • Zamestnanec prevádzkovateľa je fyzická osoba konajúca na základe poverenia [čl. 29 nariadenia] tohto prevádzkovateľa. Uvedenému prevádzkovateľovi prináleží, aby sa ubezpečil [čl. 32 ods. 4 nariadenia], že jeho pokyny sú jeho zamestnancami správne uplatňované. Prevádzkovateľ sa preto nemôže zbaviť svojej zodpovednosti podľa článku 82 ods. 3 nariadenia len tým, že sa odvolá na nedbanlivosť alebo nesplnenie povinnosti zo strany osoby konajúcej na základe jeho poverenia.
  • Kritériá stanovené v článku 83 nariadenia na účely určenia výšky správnych pokút, ktoré sú tiež spomenuté v odôvodnení 148 tohto nariadenia, nemožno použiť na posúdenie výšky náhrady škody podľa článku 82 tohto nariadenia.
  • Pokiaľ ide o spôsob, akým majú vnútroštátne súdy posúdiť výšku peňažnej náhrady podľa článku 82 nariadenia v prípadoch viacnásobných porušení tohto nariadenia, ktoré sa týkajú tej istej dotknutej osoby, treba zdôrazniť, že každému členskému štátu prináleží, aby stanovil kritériá umožňujúce určiť výšku tejto náhrady, a to za podmienky dodržania zásad efektivity a ekvivalencie práva Únie. Pri stanovení výšky peňažnej náhrady, ktorá má byť vyplatená ako kompenzácia, sa musí zohľadniť len škoda, ktorú táto osoba skutočne utrpela.

 

Rozhodnutie je dostupné v slovenskom jazyku na tomto odkaze: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=284641&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3300084