Rozhodnutie SD EÚ vo veci Direktor na Glavna direkcija „Nacionalna policia“ pri MVR – Sofija

 

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 30. januára 2024 rozhodnutie vo veci C‑118/22 Direktor na Glavna direkcija „Nacionalna policia“ pri MVR – Sofija (riaditeľ generálneho riaditeľstva – „Národná polícia“ na ministerstve vnútra, Bulharsko), v ktorom sa venoval lehote na uchovávanie údajov v policajnom registri podľa smernice o presadzovaní práva.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Ustanovenia smernice, konkrétne čl. 4 ods. 1 písm. c)[1] a e)[2], čl. 5[3], čl. 10[4], čl. 13 ods. 2 písm. b)[5], čl. 14 písm. d)[6] a čl. 16 ods. 2 a 3[7], stanovujú všeobecný rámec umožňujúci okrem iného zaručiť, aby uchovávanie osobných údajov a konkrétnejšie jeho trvanie boli obmedzené na to, čo je potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré sa tieto údaje uchovávajú, pričom ponechávajú na členských štátoch, aby pri dodržaní tohto rámca určili konkrétne situácie, v ktorých si ochrana základných práv dotknutej osoby vyžaduje vymazanie týchto údajov, a okamih, kedy k nemu musí dôjsť. Tieto ustanovenia nevyžadujú, aby členské štáty vymedzili absolútne časové obmedzenia uchovávania osobných údajov, nad rámec ktorých by sa tieto údaje museli automaticky vymazať.
  • Účel spracúvania: v danom prípade sa osobné údaje, ktoré boli v policajnom registri uchovávali výlučne na účely operatívneho vyšetrovania a konkrétnejšie na účely ich porovnania s inými údajmi zozbieranými počas vyšetrovania iných trestných činov.

Uchovávanie údajov v policajnom registri týkajúce sa osôb, ktoré boli právoplatne odsúdené v trestnom konaní, sa môže ukázať potrebné na účely uvedené vyššie, a to aj po tom, čo bolo toto odsúdenie vymazané z registra trestov a ako sa v dôsledku toho zrušili účinky, ktoré vnútroštátna právna úprava spája s týmto odsúdením. Tieto osoby totiž môžu byť zapojené do iných trestných činov, než sú trestné činy, za ktoré boli odsúdené, alebo naopak môžu byť zbavené viny na základe porovnania údajov uchovávaných týmito orgánmi s údajmi zozbieranými počas konaní o týchto iných trestných činoch.

Rozsah údajov v policajnom registri: išlo najmä odtlačky prstov, fotografie,  vzorky odoberané na účely profilovania DNA, údaje týkajúce sa trestných činov spáchaných dotknutou osobou a jej odsúdení.

Tieto rôzne kategórie údajov sa môžu ukázať ako nevyhnutné na účely overenia, či je dotknutá osoba zapojená do iných trestných činov, než je trestný čin, za ktorý bola právoplatne odsúdená. V dôsledku toho ich možno v zásade považovať za primerané a relevantné vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú.

Lehota uloženia: až do smrti určitej osoby sa uchovávajú uvedené údaje len v prípade právoplatného odsúdenia tejto osoby za úmyselný trestný čin, stíhaný ex offo, na doživotný trest odňatia slobody.

V súvislosti so všetkými osobami právoplatne odsúdenými za trestný čin, na ktorý sa vzťahuje tento pojem, neexistuje rovnaký stupeň rizika účasti na iných trestných činoch, ktorý by odôvodňoval jednotnú dobu uchovávania údajov, ktoré sa ich týkajú. V určitých prípadoch tak vzhľadom na také faktory, akými sú povaha a závažnosť spáchaného trestného činu alebo absencia recidívy, riziko, ktoré predstavuje odsúdená osoba, nutne neodôvodní, aby sa v národnom policajnom registri vytvorenom na tento účel ponechali až do jej smrti údaje, ktoré sa jej týkajú. V takýchto prípadoch už nebude existovať potrebný vzťah medzi uchovávanými údajmi a sledovaným cieľom.

Zahladenie odsúdenia takejto osoby, ktoré vedie k vymazaniu jej odsúdenia z registra trestov, k akému došlo v spore vo veci samej, nemôže samo osebe odstrániť potrebu uchovávať jej údaje v policajnom registri, keďže toto uchovávanie zodpovedá odlišným účelom ako záznam jej trestnej minulosti v uvedenom registri trestov. Ak je však, ako v prejednávanej veci, podľa uplatniteľných ustanovení vnútroštátneho trestného práva takéto zahladenie podmienené tým, že nedošlo k spáchaniu nového úmyselného trestného činu stíhaného ex offo počas určitého časového obdobia po vykonaní trestu, môže to predstavovať znak toho, že dotknutá osoba predstavuje menej významné riziko vzhľadom na ciele boja proti trestnej činnosti alebo zachovania verejného poriadku, a teda skutočnosť, ktorá môže skrátiť potrebnú dĺžku takéhoto uchovávania.

SDEÚ pripomenul, že je v rozpore so zásadou absolútnej nevyhnutnosti uvedenou v čl. 10 smernice, aby dochádzalo k všeobecnému a nediferencovanému zberu/uchovávaniu biometrických a genetických údajov. Lehota uchovávania takýto údajov musí zohľadniť povahu a závažnosť trestného činu, ktorý viedol k právoplatnému odsúdeniu, alebo iné okolnosti, ako je osobitný kontext, v ktorom bol tento trestný čin spáchaný, jeho prípadná súvislosť s inými prebiehajúcimi konaniami alebo minulosť či profil odsúdenej osoby. Dotknutá právna úprava stanovuje, že biometrické a genetické údaje dotknutých osôb zapísané v policajnom registri sa v prípade právoplatného odsúdenia týchto osôb v trestnom konaní uchovávajú až do dátumu ich smrti. Pôsobnosť tohto uchovávania má neprimerane širokú povahu vo vzťahu k účelom, na ktoré sa tieto údaje spracúvajú.

Členské štáty majú stanoviť lehoty na vymazanie uvedených údajov alebo na pravidelné preskúmavanie potreby ich uchovávania. „Primeranosť“ lehôt na takéto pravidelné preskúmavanie vyžaduje, aby tieto lehoty umožňovali vymazať predmetné údaje v prípade, že ich uchovávanie už nie je potrebné. V prejednávanej veci, jediným prípadom, v ktorom vnútroštátna právna úprava stanovuje takéto vymazanie v súvislosti s osobou právoplatne odsúdenou za úmyselný trestný čin stíhaný ex offo, je skutočnosť, že dôjde k jej smrti. Takúto lehotu možno považovať za „primeranú“ len za osobitných okolností, ktoré to riadne odôvodňujú. Tak to však zjavne nie je, pokiaľ sa uplatňuje všeobecne a bez rozdielu na každú právoplatne odsúdenú osobu.

Dotknutá osoba právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin stíhaný ex offo má právo vykonávať právo na výmaz a právo na obmedzenie spracúvania.

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=282264&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1081645

Tlačová správa SD EÚ je dostupná v slovenskom jazyku na tomto odkaze: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-01/cp240020sk.pdf

 

[1] Zásada minimalizácie údajov

[2] Zásada minimalizácie uchovávania

[3] Lehoty pre uchovávanie a preskúmavanie

[4] Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov

[5] Poskytnutie informácie o dobe uchovávania alebo o kritériách na jej určenie

[6] Prístup k informácii o dobe uchovávania alebo o kritériách na jej určenie

[7] Právo na výmaz osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania